Delårsrapport för New Wave Group AB (publ)

Report this content

Delårsrapport för New Wave Group AB (publ) Januari-juni 2002 Starkt 2:a kvartal ·Under januari - juni 2002 ökade New Waves försäljning med 24 procent till 738,8 Mkr (597,4) Mkr. ·Resultatet efter finansnetto minskade med 2,0 Mkr till 51,8 (53,8) Mkr, där de förvärvade enheterna (som till största del har sin intjäningsförmåga 4:e kvartalet) belastade resultatet med 3,1 Mkr. ·Resultatet efter finansnetto för 2:a kvartalet ökade med 9,7 Mkr till 54,7 (45,0) Mkr, vilket gör det till New Waves mest lönsamma kvartal någonsin. ·Affärsområde Profils försäljning ökade med 9 procent till 469,8 (430,2) Mkr. Resultat efter finansiella poster minskade med 4,3 Mkr och uppgick till 44,7 (49,0) Mkr. Förvärvade enheter belastade resultatet med 2,1 Mkr. ·Affärsområde Detaljhandels försäljning ökade med 61 procent till 269,0 (167,2) Mkr. Resultat efter finansnetto ökade med 2,3 Mkr och uppgick till 7,1 (4,8) Mkr. Förvärvade enheter belastade resultatet med 1,0 Mkr. ·Trots fortsatt expansion redovisar New Wave-koncernen för perioden ett positivt kassaflöde efter investeringar om 15,6 (-89,8) Mkr och före investeringar om 51,8 (-68,9) Mkr. ·New Wave bedömer fortfarande konjunkturen som osäker, men prognosen om en omsättning mellan 1,6 - 1,8 miljarder kvarstår. Med hänsyn till förvärven av Lensen Beheer B.V. och X-Tend B.V. bör omsättningen hamna i den övre delen av intervallet. Prognosen om ett resultat överstigande föregående år kvarstår. ·Den 30 juli förvärvade New Wave 51 procent av aktierna i X-Tend B.V. i Nederländerna. X-Tend konsolideras från och med den 1 augusti och beräknas inte medföra någon resultatpåverkan för New Wave under 2002. ·New Wave har den 2 augusti 2002 förvärvat 75 procent av aktierna i Lensen Beheer B.V. Förvärvet, som konsolideras från och med den 1 juli 2002, beräknas ge en låg resultatpåverkan 2002 och 2003, då flera marknadsinvesteringar kommer att genomföras. FöRSäLJNING Under januari - juni 2002 ökade New Waves försäljning med 24 procent till 738,8 (597,4) Mkr. För affärsområde Profil ökade försäljningen med 9 procent. För affärsområde Detaljhandel ökade försäljningen med 61 procent. Försäljningen på den svenska marknaden ökade med 27 procent och uppgick till 443,8 (348,7) Mkr. Försäljningen på de utländska marknaderna ökade med 19 procent och uppgick till 295,0 (248,8) Mkr. RESULTAT Under januari - juni 2002 minskade resultatet efter finansiella poster med 2,0 Mkr och uppgick till 51,8 (53,8) Mkr. Dock ökade resultatet efter finansiella poster under 2:a kvartalet med 9,8 Mkr till 54,8 (45,0) Mkr. Resultatet efter finansiella poster har påverkats negativt med 3,1 Mkr av de förvärvade enheterna som till största del har sin intjäningsförmåga under 4:e kvartalet. Bruttovinstmarginalen ökade jämfört med föregående år och uppgick till 42,6 (40,8) procent. Denna förbättring jämfört med föregående år är främst hänförlig till högre bruttovinster för New Wave i Spanien, New Wave i Holland och Sko Team i Sverige samt generellt bättre inköpspriser och förbättrad logistik. Koncernens externa kostnader som andel av omsättningen ökade och uppgick till 17,0 (16,2) procent av koncernens omsättning. Kostnaderna för personal ökade och uppgick till 14,3 (11,8) procent av koncernens omsättning. Den ökade andelen externa kostnader och personalkostnader i relation till omsättningen jämfört med föregående år kan främst hänföras till de förvärvade bolagen, New Waves utlandssatsningar samt sämre konjunktur och därmed lägre försäljningstillväxt än väntat. Avskrivningarna har ökat med 6,5 Mkr till 17,2 Mkr, varav 3 Mkr avser goodwillavskrivningar och 3,5 Mkr övriga anläggningstillgångar, som till största delen avser förvärvade enheter. AFFäRSOMRåDE PROFIL Under januari - juni 2002 ökade affärsområdets försäljning med 9 procent till 469,8 (430,2) Mkr. Resultatet efter finansiella poster minskade med 4,3 Mkr och uppgick till 44,7 (49,0) Mkr. Denna försäljningstillväxt var under New Waves förväntningar. Förvärvade bolag reducerade resultatet med 2,1 Mkr. AFFäRSOMRåDE DETALJHANDEL Under januari - juni 2002 ökade affärsområdets försäljning med 61 procent till 269,0 (167,2) Mkr. Resultatet efter finansnetto för affärsområde Detaljhandel ökade med 2,3 Mkr och uppgick till 7,1 (4,8) Mkr. Förvärvade bolag reducerade resultatet med 1,0 Mkr. UTLANDSETABLERINGAR Tyskland Hade ett svagt 1:a kvartal, men 2:a kvartalet har gått bättre. Danmark Går bättre än föregående år, men sämre än förväntat. Norge Hade ett svagt 1:a halvår och vinsten nådde inte upp till föregående års nivå. Finland Resultatet och försäljningen är bättre än föregående år, men försäljningen i juni var dålig. Italien Bra resultatutveckling och försäljningen förväntas nu öka igen. Spanien Efter de förluster som drabbade Spanien förra året efter bl. a. oegentligheter i ledningen utvecklas bolaget åter positivt. Bolaget redovisade ett positivt resultat under 1:a halvåret 2002 och har en stark tillväxt inom profilkläder. Benelux Omsättning i nivå med föregående år, vilket är sämre än förväntat. Beneluxländerna kommer att öka markant i betydelse under 2:a halvåret genom förvärvet av X-Tend B.V. och Lensen Beheer B.V. Storbritannien Utvecklingen i Storbritannien under 2001 var bekymmersam. Satsningen på marknadsföring, uppbyggnad av säljkår, varulager etc. har inneburit en hög kostnadsnivå. 1:a halvåret var fortfarande under förväntan och New Wave kommer därför att öka fokuseringen på landet för att snabbt uppnå önskad effekt. New Wave bedömer att Storbritannien kommer att bli en av koncernens största marknader, även om utvecklingen går långsammare än förväntat. Frankrike Försäljningstillväxten var god, även om den var under förväntningarna. New Wave bedömer dock att satsningen i Frankrike kommer att leda till positiv utveckling. SAGAFORM AB New Wave förvärvade under 2:a kvartalet 2001 motsvarande 50,1 procent av rösterna och kapitalet i bolaget. Merparten av Sagaforms försäljning och resultat ligger i 4:e kvartalet. Sagaformkoncernen förväntas omsätta cirka 120 Mkr under 2002 med god lönsamhet. Synergier: Integrationen av Sagaform går enligt plan och Sagaforms försäljning till profilmarknaden väntas i år uppgå till 40 Mkr, att jämföra med 5 Mkr/år före förvärvet. Genom att New Waves övriga profilbolag kan erbjuda sina kunder delar av Sagaforms sortiment nås en mycket stor kundgrupp. SEGERKONCERNEN AB New Wave förvärvade under 2001 samtliga aktier i Segerkoncernen AB som konsolideras med New Wave från och med den 1 september 2001. Seger har sedan förvärvet utvecklat både omsättning och resultat enligt plan. Segerkoncernen förväntas omsätta cirka 150 Mkr under 2002 med god lönsamhet. Synergier: · Försäljningen av produkter för profilmarknaden, såsom mössor, halsdukar och strumpor, genom New Waves återförsäljare har startats. New Wave tror här på stora försäljningsökningar då dessa sortiment kommer att lanseras först i Sverige och därefter i New Waves övriga länder. · Varumärket kommer att lanseras i länder där Seger idag saknar distribution, via Crafts säljkårer, via egna bolag eller via de distributörer som representerar Craft. FRANTEXTIL New Wave förvärvade under 2002 samtliga aktier i Frantextilkoncernen vilket konsolideras fr.o.m. den 1 januari 2002. Första halvåret var svagare än väntat, men merparten av Frantextils försäljning och resultat ligger i 3:e och 4:e kvartalen. Frantextilkoncernen består av två företag; Frantextil AB som är verksamt som leverantör av hemtextilier och frotté till främst detaljhandeln samt Dahlin & Johansson Textil AB som är verksamt som grossist och leverantör av presentreklam och frotté inom främst Sverige, men även i viss mån inom Norge och Finland. Synergier: Genom Frantextil och D&J har New Wave fått bolag som kompletterar den övriga koncernens utbud med frotté, hemtextilier, företagspresenter och gåvor. Det innebär att New Wave-koncernen kan erbjuda kunderna ett mer komplett sortiment. X-TEND New Wave har den 30 juli 2002 förvärvat 51 procent av aktierna i X-Tend B.V. i Nederländerna. X-Tend har sedan 10 år tillbaka distribuerat varumärket CRAFT i Benelux. Förvärvspriset motsvaras av aktiernas andel av bolagets eget kapital och resterande aktier ägs av bolagets ledning. New Wave har en option att om 5 år förvärva resterande 49 procent av aktierna i bolaget för en köpeskilling som baseras på bolagets resultat under åren 2004-2006. New Wave kommer att introducera profilklädeskonceptet MacOne/Jingham genom X-Tend B.V. med start under augusti/september i år. X-Tend beräknas under 2002 omsätta cirka 25 Mkr med ett nollresultat eller en mindre vinst. X-Tend konsolideras från och med den 1 augusti 2002 och beräknas inte medföra någon resultatpåverkan för New Wave under 2002. LENSEN-KONCERNEN New Wave har den 2 augusti 2002 förvärvat Lensen Beheer B.V. med dotterbolag, av grundaren Albert Lensen tillsammans med företagsledningen. New Wave äger motsvarande 75 procent och företagsledningen 25 procent av kapitalet och rösterna i företaget. New Wave har rätt förvärva resterande 25 procent efter utgången av 2005 för en resultatbaserad köpeskilling. Lensen-koncernens verksamhet är koncentrerad på försäljning och produktion av ett brett sortiment av profil- och gåvoartiklar under varumärkena Toppoint och M-Pen. Lensen har en ledande position i Benelux och har även en stark marknadsposition i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Irland med flera länder. Handelsverksamheten (trading) är inriktad på gåvoartiklar och hushållsprodukter importerade från Fjärran Östern. Koncernens omsättning inom nämnda verksamhetsområden beräknas uppgå till cirka 250 Mkr 2002. För närvarande har koncernen 170 anställda, varav merparten i Nederländerna. Lensen Beheer B.V. har sju dotterbolag, samtliga aktiva på profilmarknaden. Lensen Beheer B.V kommer att konsolideras från och med den 1 juli 2002. Förvärvet beräknas ge en låg resultatpåverkan under 2002 och 2003, då flera marknadsinverteringar kommer att genomföras. Synergier: New Wave räknar med stora synergier inom försäljning, marknadsföring och distribution i framtiden, vilka dock under det första året kommer att kräva marknadsinvesteringar. MINORITETSINTRESSEN Resterande utestående aktier i Dressmart AB är inlösta efter avkunnad skiljedom. INKöP OCH LOGISTIK I februari gick byggstarten för det nya centrallagret i Dingle, vilket kommer att tas i bruk i slutet av 2002. Initialt kommer resultatet att belastas med ca 2-4 Mkr under de 3:e och 4:e kvartalen 2002. Årlig besparing därefter är beräknad till ca 5-7 Mkr. KAPITALBINDNING Under perioden har kapitalbindning av varor samt kundfordringar ökat med 61,5 Mkr till 875,0 (813,5) Mkr. De förvärvade bolagen, som ej ingick under det 1:a halvåret 2001 (Segerkoncernen och Frantextil) binder 118,4 Mkr i varulager och kundfordringar och således har övriga bolag minskat desamma med 56,9 Mkr. INVESTERINGAR, FINANSIERING OCH LIKVIDITET Koncernens kassapåverkande nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under januari - juni 2002 till -36,2 (-20,9) Mkr. Kassaflödet efter investeringar och företagsförvärv uppgick under januari - juni 2002 till 15,6 (-89,8) Mkr. Förändringen är främst hänförlig till den positiva förändringen av rörelsekapitalet exkl. förvärv 51,8 (-68,9) Mkr. Likvida medel uppgick den 30 juni 2002 till 22,4 Mkr, jämfört med 96,2 Mkr den 30 juni 2001. Nettoupplåningen uppgick den 30 juni 2002 till 606,6 Mkr jämfört med 609,0 Mkr den 30 juni 2001, en minskning med 2,4 Mkr. Koncernen har bekräftade kreditfaciliteter om ca 1.100 Mkr. PERSONAL OCH ORGANISATION Antalet årsanställda den 30 juni 2002 uppgick till 528 personer, att jämföras med 384 personer den 30 juni 2001. Ökningen beror till största delen på förvärven av Segerkoncernen och Frantextil. UTSIKTER HELåRET 2002 New Wave räknar med att koncernens resultat kommer att förbättras - även om konjunkturen är mycket osäker, vilket medför en ojämn försäljning och svårigheter att prognostisera utvecklingen. Detta märktes inte minst under hösten föregående år, då det 3:e kvartalet var under förväntningarna och det 4:e kvartalet åter var mycket starkt. Omsättning under 2002 beräknas bli ca 1.600-1.800 Mkr. Resultatet förväntas bli bättre än föregående år. MODERBOLAGET Försäljningen uppgick oförändrat till 49,4 (49,4) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 27,6 (28,2) Mkr. Under januari - juni 2002 ökade nettoupplåningen med 4,5 Mkr och nettoinvesteringar uppgick till 30,1 (18,1) Mkr. OPTIONSPROGRAM New Wave har, efter bolagsstämmans beslut, utfärdat 300.000 optionsrätter för 2,50 kr per styck till ledande befattningshavare med rätt att förvärva aktier (1 juni och 30 juni) 2005 till det fastställda priset om 106,40 kronor (efter nu genomförd split). KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN · Rapport för perioden januari - september 2002 offentliggörs den 31 oktober 2002. · Rapport för perioden januari - december 2002 offentliggörs den 18 februari 2003. Borås den 20 augusti 2002 New Wave Group AB (publ) Styrelsen FöR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Verkställande direktör Torsten Jansson Telefon: 0708-99 80 50, 033-22 58 55 E-mail: torsten.jansson@nwg.se Vice verkställande direktör Göran Härstedt Telefon: 0708-99 80 17, 033-22 58 63 E-mail: goran.harstedt@nwg.se Finanschef Krister Magnusson Telefon: 0708-99 80 21, 033-22 58 54 E-mail: krister.magnusson@nwg.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00290/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00290/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar