Kallelse till extra bolagsstämma i New Wave Group AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i New Wave Group AB (publ), 556350-0916, kallas härmed till extra bolagsstämma.

Dag: fredagen den 3 december 2021

Särskilda åtgärder med anledning av coronaviruset

För att motverka spridningen av covid-19 har styrelsen, med stöd av tillfälliga lagregler, beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägare kommer att kunna utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning).

Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs den 3 december 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 november 2021 (för förvaltarregistrerade aktier, se vidare nedan), och
  • dels ha anmält sitt deltagande till Bolaget genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna nedan, så att förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast den 2 december 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 29 november 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken. Aktieägare ska därför meddela sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren i god tid före detta datum.

Förhandsröstning

Vid poströstning ska aktieägare använda det formulär som bolaget tillhandahåller på sin webbplats: https://www.nwg.se/investor-relations/bolagsstamma/ Det ifyllda formuläret ska skickas till:

New Wave Group AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Kungsportsavenyen 10, 411 36 Göteborg.

Observera att det endast är möjligt att poströsta genom att skicka fysiskt brev, poströstning med e-post accepteras inte.

Aktieägare som skickar in poströst enligt ovan behöver inte anmäla sig till stämman, utan poströstningsformuläret gäller som en anmälan till den extra bolagsstämman.

Om aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud ska skriftlig, daterad fullmakt, utfärdas för ombudet. Fullmakten i original ska insändas till bolaget på ovan angivna adress så att bolaget erhåller den senast den 2 december 2021. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.nwg.se.


Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman                           
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringspersoner                                
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om vinstutdelning
  8. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2):
Styrelsen föreslår Olof Persson som ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3):
Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av New Wave Group AB baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster och som har kontrollerats av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 5):
Till personer att justera protokollet föreslås Torsten Jansson och Göran Härstedt eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsens ordförande i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om vinstutdelning (punkt 7)

Styrelsen beslutade inför bolagets årsstämma 2021 att av försiktighetsskäl, mot bakgrund av den allmänna osäkerheten som råder på grund av covid-19, inte föreslå någon vinstutdelning. Vid årsstämman den 19 maj 2021 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas till aktieägarna.

New Wave Group AB har sedan årsstämman märkt en starkare marknad och ett förbättrat resultat. Mot bakgrund av att koncernens finansiella ställning och likviditet har stärkts, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning med ett belopp om 4,00 kronor per aktie, oavsett aktieslag, totalt 265 374 172 kronor.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås tisdagen den 7 december 2021. Om den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningarna komma att betalas ut från Euroclear Sweden AB fredagen den 10 december 2021.

Om bolagsstämman beslutar om utdelning enligt styrelsens förslag kommer 1 437 159 753 kronor finnas kvar av det disponibla beloppet enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen.

Ytterligare information

Fullständiga förslag till ovanstående beslut, jämte redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats www.nwg.se senast tre veckor innan stämman. Kopior av handlingarna skickas till aktieägare som begär det och som uppger sin post- eller e-postadress

Aktieägare som har frågor kopplade till den extra bolagsstämman kan kontakta bolaget på e-post: bolagsstamma@nwg.se

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med och med anledning av den extra bolagsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Upplysningar enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen

Aktieägare som önskar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag, ska lämna en skriftlig begäran om detta till bolaget senast tio dagar före stämman.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begärt upplysningar och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningarna genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos bolaget för aktieägarna senast fem dagar före stämman. Upplysningarna ska också inom samma tid skickas till den aktieägare som har begärt dem, samt hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets webbplats www.nwg.se.

Antalet aktier och röster

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 66 343 543, varav 19 707 680 aktier av serie A och 46 635 863 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 243 712 663 röster.


Göteborg i september 2021

New Wave Group AB (publ)

Styrelsen

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar