New Wave Group försäljnings- och resultatutveckling under andra kvartalet

Delårsrapporten för New Wave Group presenteras den 20 augusti men då försäljningen och resultatet utvecklats bättre än vad som tidigare kommunicerats släpps preliminära siffror för kvartalet tidigare.

Omsättningen i kvartalet minskade med 22 % till 1 314,5 (1 689,0) MSEK och rörelseresultatet minskade med 9,5 MSEK till 110,1 (119,6) MSEK medan rörelsemarginalen ökade till 8,4 % (7,1 %). Nettoresultatet minskade i kvartalet med 10,8 MSEK till 72,9 (83,7) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till 251,4 (9,0) MSEK.

Försäljningen och resultatet i kvartalet innehåller flera större tradingorder som främst levererades i slutet av kvartalet.

Siffrorna är preliminära och den fullständiga delårsrapporten släpps den 20 augusti.

Utvecklingen de kommande kvartalen är fortsatt svårbedömd. Koncernen har fortsatt stora försäljningstapp i Nordamerika och även i delar av södra Europa, medan försäljningen återhämtat sig bättre i norra Europa.

Göteborg den 16 juli 2020

New Wave Group AB (publ)
Torsten Jansson, VD
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

VD och koncernchef
Torsten Jansson
Telefon: +46 31–712 89 01
E-post: 
torsten.jansson@nwg.se

Ekonomi- och finanschef
Lars Jönsson
Telefon: +46 31–712 89 12
E-post: 
lars.jonsson@nwg.se

Denna information är sådan information som New Wave Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 kl 10:45.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar