Kallelse till News55 ABs årsstämma den 30 maj 2022

Report this content

News55 AB offentliggör genom detta pressmeddelande kallelse till årsstämma den 30 maj 2022. Kallelsen publiceras på News55s webbplats fredagen den 29 april. Samma dag publiceras kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar och information om att kallelsen skett annonseras i Svenska Dagbladet. 

Aktieägarna News55 AB, 559006-3524, kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 maj 2022 kl. 10:00 i bolagets lokaler på Mårbackagatan 19, 123 43 Farsta

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 23 maj 2022 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 23 maj 2022, per post till adress News55 AB, Mårbackagatan 19, 123 43 Farsta eller per e-post till stamma@News55.se. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.News55.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före 23 maj 2022.

Förslag till dagordning


1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller tv
å protokolljusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut: a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning. b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

10.Val av styrelse och revisor och eventuella styrelsesuppleanter

11. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

12. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Resultatdisposition, punkt 7 b

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor, punkt 8

Aktieägare representerade cirka 50 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med vardera ett (1) prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller på annat vis uppbär ersättning från bolaget samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. 

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, punkt 9

Aktieägare representerande cirka 50 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Val av styrelse och revisor, punkt 10

Aktieägare representerande cirka 50 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att årsstämman beslutar om omval av en eller flera befintliga styrelseledamöter samt nyval av en eller flera nya styrelseledamöter. Fullständigt förslag avseende omval respektive val av nya styrelseledamöter kommer presenteras på Bolagets hemsida, www.news55.se, senast två veckor före årsstämman.

Som revisor föreslås omval av Allians Revision och Redovisning AB, med auktoriserade revisorn Sofia Gunnarsson som huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, punkt 11

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handelsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Övrig information
För giltiga beslut enligt punkten 11 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation, dels på bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före stämman på bolagets webbplats www.News55.se. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i bolaget 10 090 351. Bolaget innehar inga egna aktier.

____________

Stockholm i april 2022

News55 AB

Styrelsen

För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
+46 (0)70-855 22 71
fredrik.lundberg@news55.se 

Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se.
Sedan 2016 är News55 en av Sveriges största mässarrangör för seniorer. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension och 2022 lanserades hälsosajten Hälsa55. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic SME med Eminova Fondkommission AB som mentor. 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april  2022 kl. 14.30.