News 55 AB: Kommuniké från årsstämma 2018-05-30

 Vid årsstämma i News 55 AB fattades följande beslut:


Fastställande av Resultat- och Balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa Resultat- och Balansräkning för 2017 samt att göra de bokslutsdispositioner som styrelsen föreslagit. Vidare beslutades att ingen utdelning för år 2017 kommer att lämnas.


Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.


Arvode till styrelse och revisor
Beslutades att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp för styrelsens ordförande och med vardera ett prisbasbelopp till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.


Val av styrelse och revisor
Stämman fastställde att för tiden fram till nästa årsstämma ska antalet ledamöter vara fem, med noll suppleanter. 

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Tobias Fagerlund, Kenneth Adenskog, Lena Adelsohn Liljeroth och Artur Ringart samt, eftersom ledamoten Johanna Öberg avböjt omval, att nyvälja Fredrik Lundberg till styrelseledamot

Till revisor omvaldes BDO Mälardalen AB med auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor.  


Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Antalet aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av stämmans beslut för det fall det skulle behövas vid registrering av besluten hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden.


För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
fredrik.lundberg@news55.se 

Artur Ringart
Styrelseledamot & medgrundare, News55 
artur.ringart@news55.se 


Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största mässarrangör för seniorer med över 100 000 besökare årligen. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm och print. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2018 kl. 12:30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar