News 55 AB: Kommuniké från extra bolagsstämma 2019-06-14

Vid extra bolagsstämma i News 55 AB fattades följande beslut:

Beslut om emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter 

Stämman beslutade att godkänna förslag att bolaget ska emittera högst 600 000 teckningsoptioner, 150 000 till var och en av de vid årsstämman 2019 valda styrelseledamöterna. Rätt att teckna optionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, således tillkomma Fredrik Lundberg, Mikael Heinig, Kenneth Adenskog och Staffan Ekberg. Teckningen ska ske på separat teckningslista senast två veckor från dagen för stämman. Teckningsoptionerna ska emitteras på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptioner med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med 25 maj 2022 till och med 8 juni 2022. Teckningskursen ska uppgå till 2,78 kronor vilket är ett belopp motsvarande 250 procent av den för aktier i bolaget på NGM Nordic MTF noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 9 maj 2019 till och med den 23 maj 2019. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 212 936 kronor vilket motsvarar en utspädning efter emissionen om cirka 10,9 procent av det totala antalet aktier i bolaget och cirka 10,9 procent av det totala röstetalet i bolaget efter emissionen. Rätt att teckna förutsätter att tecknaren vid tidpunkten för teckningen ingår avtal innehållande bland annat förköpsbestämmelser med bolaget.

Syftet med incitamentsprogrammet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att attrahera, motivera och behålla styrelseledamöter med kompetens och erfarenhet. Vidare bedömer Förslagsställaren att det är till gagn för bolaget och dess aktieägare att styrelseledamöterna har ett ekonomiskt intresse i bolaget jämförligt aktieägarnas. Styrelsen för bolaget ska kunna makulera teckningsoptioner som eventuellt återköps. Sådan makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
fredrik.lundberg@news55.se 

 

Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamt 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se. Sedan 2016 är News55 Sveriges största mässarrangör för seniorer med över 100 000 besökare årligen. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm och print. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni kl. 15.25 CET.

Prenumerera