News55 AB: Kommuniké från årsstämma 2020-05-27

Report this content

Vid årsstämma i News55 AB fattades följande beslut

Fastställande av Resultat- och Balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa Resultat- och Balansräkning för 2019 samt att göra de bokslutsdispositioner som styrelsen föreslagit.
Vidare beslutades att ingen utdelning för år 2019 kommer att lämnas.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Arvode till styrelse och revisor
Beslutades att inget styrelsearvode ska utgå för styrelsens ordförande eller övriga ledamöter för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.
Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor
Stämman fastställde att för tiden fram till nästa årsstämma ska antalet ledamöter vara fyra och inga suppleanter.  
Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Kennet Adenskog, Fredrik Lundberg, Mikael Heinig och Staffan Ekberg till styrelseledamöter.
Stämman beslutade vidare att utse Mikael Heinig till styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes Allians Revision & Redovisning AB, med auktoriserade revisorn Johan Kaijser som huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagsordning
Stämman beslutade om följande ändring av bolagsordningen § 4 och § 5 vilka efter ändringen lyder:

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 3 500 000 kronor och högst 14 000 000 kronor

§ 5 Antal aktier
Antal aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta
om nyemission av aktier, samt emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner inom ramen för bolagsordningens gränser.


Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handelsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion.

Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

 

För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
+46 (0)70-855 22 71
fredrik.lundberg@news55.s

Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se.
Sedan 2016 är News55 en av Sveriges största mässarrangör för seniorer. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic SME med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2020 kl. 14.19 CET.

Prenumerera