News55 AB delårsrapport juli-september 2017

JULI-SEPTEMBER 2017 I SAMMANDRAG
• Nettoomsättningen ökade till 2,526 MSEK (1,660 MSEK).
• Rörelseresultatet minskade till -2,315 MSEK (-1,336 MSEK).
• Resultat efter finansnetto minskade till -2,362 MSEK (-1,355 MSEK).
• Resultatet per aktie vid periodens slut uppgick till -1,33 SEK (-0,97 SEK).
• Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 1,43 SEK (5,04 SEK).
• News55 har under kvartalet genomfört 6 event (4).
• Antalet sidvisningar på news55.se var 9 444 660 st (3 207 889 st).

JANUARI-SEPTEMBER 2017 I SAMMANDRAG
• Nettoomsättningen ökade till 7,261 MSEK (2,778 MSEK).

• Rörelseresultatet minskade till -8,025 MSEK (-3,873 MSEK).

• Resultat efter finansnetto minskade till -8,281 MSEK (-3,911 MSEK).
• Resultatet per aktie vid periodens slut uppgick till -4,65 SEK (-2,79 SEK).

• News55 har sen början av året genomfört 18 event (4).

• Antalet sidvisningar på news55.se var 18 608 014 st (9 355 411 st).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
2017-07-21 Notering på NGM MTF under kortnamnet N55 MTF
2017-08-01 Trafikrekord på News55 för tredje månaden i rad
2017-09-21 Beslut om lansering av E55
2017-09-30 Bästa försäljningsmånaden i bolagets historia

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
• Ett flertal affärer i storleksklassen 200-300 tkr har stängts under oktober och november som kommer att intäktsföras under 2018 vilket ger en fortsatt stark orderstock.
• Ett teckningsoptionsprogram med anledning av att knyta nyckelpersonerna i E55 satsningen närmare har beslutats. Se mer under rubriken ”Incitaments-program” nedan.
• Satsningen på B2B mässor har avbrutits med syfte att renodla verksamheten och satsa på E55 samt seniorfestivaler.
• Uppsägning med omedelbar verkan av avtal med försäljningsbolag avseende print samt en paus i utgivningen av Magasin55.

VD:s kommentar: September rekordmånad på flera sätt

Nu är News55:s första kvartal på börsen avklarat och som alla andra kvartal i vårt unga bolags historia har det varit väldigt händelserikt. Under periodens första dagar genomförde vi en mycket lyckad satsning under politikerveckan i Almedalen under namnet Äldreforum. Satsningen var ett gemensamt projekt tillsammans med de tre största pensionärsorganisationerna, PRO, SPF Seniorerna och SKPF.

I augusti introducerade vi vårt nya eventkoncept News55 ­Seniorfestival i Karlskrona. I två dagar var Stora torget fullsatt av utställare, besökare och artister. En satsning som verkligen gav mersmak inför 2018. I september var vår mässverksamhet i full gång med seniormässor i Kungsbacka, Göteborg, Sundsvall, Halmstad och Hässleholm. Septembers mässor var både väl­besökta och omskrivna i lokala medier.

Även den digitala verksamheten var väldigt uppskattad där september stod för rekordmånga sidvisningar (3 850 000). Det är nästan en fyrdubbling av sidvisningarna jämfört med april i år. Vi har även förstärkt vår digitala organisation på säljsidan vilket gör att de digitala intäkterna ökar succesivt även om de fortfarande inte är på tillfredställande nivåer. Sidvisningarna för perioden är nästan 9,5 miljoner vilket är mer än under hela Q1 och Q2 tillsammans.

Orderingången för september var fantastisk och en stor anledning till det är det stora intresset för vår ekonomisatsning E55. En sajt som lanseras under Q4.

Sammanlagt så gjorde allt ovan september till den bästa månaden i bolagets historia – införsäljning 2,57 MSEK och intäkter 1,42 MSEK med 43 % bruttomarginal. Detta har gett en rekordstor orderstock på 4,5 MKR där en stor del kommer att intäktsföras 2018 då vi även fokuserat på att få större framförhållning i vår försäljningscykel.

Men perioden har även innehållit flera besvikelser. Vår printförsäljning har, trots att vi har anlitat ett nytt säljbolag, inte alls levt upp till förväntningarna. Även intresset för vår satsning på B2B-mässor har varit väldigt svalt och därför lagts på is. En tredje negativ faktor under perioden har varit att våra kostnader i samband med mässor har ökat markant. Vi har självklart vidtagit åtgärder i samtliga dessa fall, åtgärder som kommer att få effekt under Q4 och framförallt under 2018.

Trots utmaningar är det ändå med mycket stolthet som jag konstaterar att vi fortsätter att växa och att vår verksamhet går åt rätt håll.

Fredrik Lundberg 
Verkställande direktör

Ladda ner rapporten på bolagets hemsida


För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
+46 (0)70-855 22 71
fredrik.lundberg@news55.se 


Om News55

News55 är ett svenskt mediehus med seniorer 55+ som primär målgrupp. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se, som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största eventarrangör för seniorer. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm och print. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor. Läs mer på www.news55.se.


Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2017 kl. 08:00 CET.