News55 AB delårsrapport juli-september 2019

Report this content

Juli-September 2019 i sammandrag

• Netto-omsättningen minskade med 40% till 1,779 MSEK (2,962 MSEK).
• Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -1,330 MSEK (-1,033 MSEK) varav
- 0,864 MSEK är en engångskostnad hänförlig till avyttrandet av News55 Productions (Vinliv).
• Resultat efter finansnetto uppgick till -0,832 MSEK (-1,576 MSEK).
• Resultatet per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,64 SEK).
• Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,25 SEK (0,21 SEK).
• News55 har under kvartalet genomfört 3 event (4).

Januari-September 2019 i sammandrag

• Nettoomsättningen minskade med 40% till 5,886 MSEK (9,804 MSEK).
• Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -2,434 MSEK (-5,342 MSEK) varav
- 0, 864 MSEK är en engångskostnad hänförlig till avyttrandet av News55 Productions (Vinliv).
• Resultat efter finansnetto uppgick till -3,142 MSEK (-7,141 MSEK).
• Resultatet per aktie uppgick till -0,29 kr (-2,91 kr).
• Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,25 kr (0,21 kr).
• News55 har under perioden genomfört 11 event (22).

 

Väsentliga händelser under perioden
• News55 genomför en riktad emission till Lars Ulfvengren (via bolag) om 2,0 MSEK.
• News55 genomför en kvittningsemission till bolagets VD Fredrik Lundberg 0,6 MSEK
• News55 och Numera Mässor AB har ingått ett treårigt samarbetsavtal
• Styrelsen i News55 AB beslutade om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om högst ca 2,6 MSEK
• News55 och Cape Media AB har ingått ett treårigt samarbetsavtal där Cape Media AB ansvarar för annonsförsäljningen på News55.se:s digitala plattformar (display undantaget).

Väsentliga händelser efter periodens slut
• News55 AB meddelar att företrädesemissionen fulltecknades. Bolaget kommer därmed att
tillföras cirka 2,6 MSEK före emissionskostnader.
• News55 slår i oktober-rekord med digitala intäkter på ca 0,75 MSEK

 

VD:s kommentar: ”Den positiva trenden håller i sig”

När vi för ca 18 månader sedan beslöt oss för att stöpa om hela vår grundaffär var målet att
succesivt minska kostnaderna, hitta nya digitala intäkter och ta bolaget mot lönsamhet.
Även om vägen har varit både lång och arbetsam så kan vi nu konstatera att allt pekar på att vi kommer att lyckas med våra mål. Under årets tredje kvartal fortsätter vår strategi och vårt arbete att göra verkan.
Vårt resultat före avskrivningar och efter hänsyn tagna till effekterna av vår försäljning av News55 Production (Vinliv), uppgår till -0,285 MSEK. Att jämföra med -1,033 MSEK för samma period förra året. Q3 är alltså ännu ett steg i rätt riktning och än mer glädjande är att trenden håller i sig.

Oktober 2019 blev en rekordmånad för News55:s digitala intäkter (som tidigare har kommunicerats). Under tredje kvartalet har vi även stärkt bolagets finansiella ställning med två nyemissioner om totalt 2,6 MSEK. Vi påbörjade även en tredje emission under september på samma nivå vilken nu (som tidigare kommunicerats) blivit fulltecknad. Effekten av denna kommer att synas först i rapporten för innevarande kvartal.

Bolaget har även under det tredje kvartalet slutit två strategiskt viktiga avtal. - Vi har outsourcat våra Seniorevent till Numera Mässor AB i ett treårigt avtal som beräknas ge News55 mellan 0,6 MSEK och 1,0 MSEK per år i nettointäkter. - Vi har slutit ett treårigt avtal med Cape Media AB som beräknas ge bolaget en bruttoförsäljning på 7,5 MSEK årligen för våra digitala produkter (exklusive display på News55 och E55). Med dessa avtal på plats och emissionerna genomförda lyfter vi nu blicken och fokuserar på hur vår affär ska kunna växa organiskt. Eftersom Senioreventen är outsourcade kommer antal event inte att vara ett av nyckeltalen i framtida rapporter.

Vad gäller nya affärsområden råder ingen brist på idéer och möjligheter men vårt fokus är fortfarande en sund grundaffär.

För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
fredrik.lundberg@news55.se 

 

Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se som idag når cirka 200 000 besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 en av Sveriges största mässarrangör för seniorer. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2019 kl. 15.30  CET.

Prenumerera

Dokument & länkar