News55 AB delårsrapport oktober-december 2018

OKTOBER-DECEMBER 2018 I SAMMANDRAG
• Nettoomsättningen minskade med 27 % till 2,730 MSEK (3,718 MSEK).
 • Rörelseresultatet innan avskrivningar uppgick till -0,495 MSEK (-1,594 MSEK).
• Resultat efter finansnetto uppgick till -1,034 MSEK (-2,215 MSEK).
• Resultatet per aktie uppgick till -0,23 SEK (-1,19 SEK).
• Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,56 SEK (2,09 SEK).
• News55 har under kvartalet genomfört 6 event (9).

JANUARI-DECEMBER 2018 I SAMMANDRAG
• Nettoomsättningen ökade med 14 % till 12,537 MSEK (10,979 MSEK).
• Rörelseresultatet innan avskrivningar uppgick till -5,837 MSEK (-8,145 MSEK).
• Resultat efter finansnetto uppgick till -8,246 MSEK (-10,496 MSEK).
• Resultatet per aktie uppgick till -1,68 SEK (-5,84 SEK).
• Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 2,56 SEK (6,17 SEK).
• News55 har under perioden genomfört total 29 (27) event.
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
• Bolaget kallade den har 10 oktober till extra bolagsstämma för att vid den söka beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 2 451 037 aktier. Teckningskursen i emissionen föreslogs till 1 krona och 30 öre kronor per aktie vilket innebär att Bolaget tillförs högst 3 186 348,10 kronor före emissionskostnader.
• Vid extra bolagsstämma den 26 oktober beslutade om företrädesemission av högst 2 451 037 aktier i enlighet med
  styrelsens förslag och de villkor som publicerats på bolagets hemsida och i kallelsen.
• I november meddelade Bolaget att samarbetet med Mangold Fondkommission AB (Mangold) om att den senare ska agera likviditetsgarant i Bolagets aktie på Nordic MTF skulle upphöra. Nytt avtal om samma tjänst har träffats med Mangold och samarbetet fortsätter således.
• I november ingick Bolaget ett samarbete med ­Veteranpoolen AB om att lansera en jobbsajt för pensionärer.  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
• Den 17 januari meddelade Bolaget att den vinsajten vinliv.se rekryterat Johan Franco Cereceda som chefredaktör.
• Den 21 januari meddelar Bolaget att en av Sveriges mest meriterade journalister, K-G Bergström börjar som krönikör på News55.se.

VD:s kommentar: ”Mycket som går åt rätt håll men mycket jobb återstår”
Efter decembers slut kan vi konstatera att 2018 har varit ett mycket tufft år för News55. Samtidigt kan vi se hur de åtgärd­er vi har vidtagit det senaste halvåret har gett effekt. Vi har minskat personalstyrkan ordentligt, outsourcat stora delar av verksamheten och ställt om oss till en beställarorganisation med stort fokus på kostnadskontroll och att försöka hitta snabbaste vägen till lönsamhet.

I det fjärde kvartalet omsätter vi 2,7 MSEK (3,7 MSEK) med ett rörelseresultat före avskrivningar på -495 tkr (-1,6 MSEK). En ordentlig förbättring resultatmässigt alltså. Värt att notera är även att på grund av att hänsyn har tagits till upparbetade kostnader i december påverkas resultatet negativt med ­ca 250 tkr vilket är en periodiseringseffekt från 2017. Vi närmar oss alltså lönsamhet även om vi fortfarande dras med en del omställningskostnader som beräknas vara klara under första kvartalen 2019.

Om vi tittar på helåret så ser vi ännu tydligare att vårt arbete har gett effekt. På året var omsättningen 12,5 MSEK (11,0 MSEK) med ett rörelseresultat (EBITDA) på -5,8 MSEK (-8,1 MSEK). Av det negativa resultatet så härleds endast 1,5 MSEK till årets andra halvår vilket ger oss en klar indikation att vi är på rätt väg. Att bruttovinsten för Q4 är 44 % att jämföra med helårets 33 % är ännu ett bra tecken.

Under Q4 har mässor genomförts i Ystad, Alingsås, Borlänge, Sundsvall, Enköping och Norrköping.

För att ta oss igenom denna omställning genomförde vi en nyemission i november. Emissionen tillförde bolaget ca 2,9 MSEK efter emissionskostnader och värt att notera är att emissionen övertecknades med ca 9 %. News 55 och Cape Media har inlett ett samarbete kring försäljning och en av Cape Medias stora förtjänster är deras säljförmåga vad gäller elektronisk direktreklam och nyhetsbrev. News55 har under det senaste halvåret startat ett av branschens mest framgångsrika dagliga nyhetsbrev som går ut till nära 60 000 prenumeranter. Den senaste månaden har tillväxten varit ca 10 000 nya prenumeranter och vi har goda förhoppningar att vi ska kunna bibehålla en hög tillväxttakt.

 Fredrik Lundberg
 Verkställande Direktör


För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
fredrik.lundberg@news55.se 


Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största mässarrangör för seniorer med över 100 000 besökare årligen. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm och print. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2019 kl. 15:30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar