News55 AB genomför emissioner om 2,6 MSEK samt avyttrar Vinliv.se

Styrelsen i News55 AB (”News55” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2019, beslutat att genomföra två nyemissioner. Dels en riktad emission till bolagets medgrundare Fredrik Lundberg om 600 000 aktier, dels en riktad emission till en ny investerare om 2 000 000 aktier. Styrelsen har även för avsikt att genomföra en företrädesemission om högst 2 600 000 aktier under det tredje kvartalet 2019 i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Teckningskursen i de riktade emissionerna är satt till 1 krona per aktie vilket innebär att Bolaget tillförs 2,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Vidare har Styrelsen idag beslutat att avyttra News55 Productions AB innehållande Vinliv.se.

Sammanfattning

Två riktade emissioner

 • Styrelsen beslutade i enlighet med det bemyndigande som har erhållits att på årsstämman den 24 maj 2019 att genomföra en riktad nyemission av aktier till Fredrik Lundberg,
 • Totalt antal aktier som nyemitterades uppgick till 600 000 stycken och för varje tecknad aktie ska 1 krona betalas. Betalningen av emissionen skedde genom kvittning av skuld som bolaget hade till Fredrik.
 • Av det inbetalade beloppet tillfördes 0,3548933 kronor per aktie till aktiekapitalet och 0,64510665 kronor till överkursfonden.
 • Teckningstiden löper mellan den 28 juni 2019 till den 30 juni 2019.
 • Vidare beslutade styrelsen i enlighet med samma bemyndigande som ovan att genomföra en riktad nyemission av aktier till Ulfvengren Consulting AB.
 • Totalt antal aktier som nyemitterades uppgick till 2 000 000 stycken och för varje tecknad aktie ska 1 krona betalas. Betalningen av emissionen sker kontant.
 • Av det inbetalade beloppet tillfördes 0,354893 kronor per aktie till aktiekapitalet och 0,6451067 kronor till överkursfonden.
 • Teckningstiden löper mellan den 28 juni 2019 och den 15 juli 2019.

Försäljning av Vinliv.se

 • Styrelsen beslutade att avyttra aktierna i News55 Productions AB, org. nr 559034–5566 där verksamheten i Vinliv.se ingår, för en köpeskilling om 1 147 000 kronor. I samband med aktieöverlåtelsen garanterades bland annat att aktierna inte var pantsatta eller belagda med optionsrätter. Vidare garanterades även att News55 Productions AB hade teckning för eventuella skatteskulder per den 24 juni 2019.
 • Köpare är CM AdVentures AB

Kapitaltillskott för att säkra vägen mot lönsamhet

2018 och 2019 har präglats av ett förändringsarbete där en snabbare väg mot lönsamhet har prioriterats före en stor tillväxt. Som tidigare kommunicerats har kapital tidigare tagits in för att säkra det förändringsarbetet. När nu bolaget går framåt sker en renodling av verksamheten och affären fokuserar tydligare på den digitala affären med stort fokus på bolagets dagliga nyhetsbrev, vilket är mycket populärt. Den digitala försäljningen av främst nyhetsbrev och sk native-annonser har en mycket gynnsam utveckling, vilket gör att styrelsen bedömer att Bolaget har ett behov av att stärka den finansiella ställningen för att kunna säkra de tillväxtmöjligheter som finns framöver inom den digitala verksamheten.

– Vi märker av ett stort intresse för våra digitala tjänster och nyhetsbrev. De två nyemissionerna ger oss ett nödvändigt kapitaltillskott för att kunna få full utväxling på att kunna fokusera på att stärka vår databas som just nu består av ca 70 000 mail-adresser, säger Fredrik Lundberg, VD och medgrundare av News55.

Riktad emission till nya strategiska ägare

Genom en riktad emission till två investerare har Bolaget säkerställt ett kapitaltillskott uppgående till 2,6 MSEK. Den riktade emissionen uppgår till 2 600 000 aktier till priset 1 krona per aktie, motsvarande en utspädning om cirka 34,6 % och en ökning av Bolagets aktiekapital med 922 722 kronor.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är möjligheten att omgående stärka Bolagets finansiella ställning och knyta strategiska nya ägare till Bolaget. Det är styrelsens uppfattning att möjligheten att genomföra emissionen på dessa villkor är till stort gagn för Bolaget och samtliga aktieägare.

Den riktade emissionen tecknas av Fredrik Lundberg (600 000 aktier) och Lars Ulfvengren (via bolag 2 000 000 aktier).

Avyttring av News55 Productions AB

News55:s styrelse har beslutat att sälja det helägda dotterbolaget News55 Productions AB för 1 147 000 kr, vilket kommer att tillföra bolaget cirka 500 tkr i likvider. Försäljningen medför en positiv resultatpåverkan om 1 100 tkr för innevarande år. Köpare är CM AdVentures AB och försäljningen är ett led i bolagets strategi att renodla verksamheten och nå en snabbare väg till lönsamhet.

 • Genom att sälja News55 Production och därmed Vinliv.se till Cape Medias venturebolag tillför vi bolaget kapital och samtidigt renodlar vi verksamheten till att ha fullt fokus på Sveriges 55-plussare. Extra kul att det är Cape Media som ligger bakom köpet vilket gör att verksamheten är i mycket trygga händer, säger Fredrik Lundberg, VD och medgrundare av News55.

 

 
För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
fredrik.lundberg@news55.se 

 

Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se. Sedan 2016 är News55 även en arrangör av seniormässor och i november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019 kl. 15.00 CET.

Prenumerera