News55 AB genomför nyemissioner

Report this content

Styrelsen i News55 AB (”News55” eller ”Bolaget”) har idag dels föreslagit att en extra bolagsstämma beslutar om en riktad emission till bolagets VD Fredrik Lundberg om 600 000 aktier (kommunicerad 2019-06-28), dels beslutat (med stöd av årsstämmans bemyndigande) om en företrädesemission om högst 2 600 000 aktier. Vid full teckning i båda emissionerna kommer Bolaget att tillföras totalt 3,2 miljoner kronor före emissionskostnader.

Riktad kvittningsemission om 600 000 kronor

 • Som kommunicerats den 28 juni 2019 har styrelsen för avsikt att genomföra en riktad nyemission till Bolagets verkställande direktör Fredrik Lundberg. Styrelsen förslår därför att en extra bolagsstämma den 10 september beslutar om en riktad nyemission av aktier till Bolagets verkställande direktör Fredrik Lundberg.
 • Totalt antal aktier som nyemitteras uppgår till högst 600 000 och för varje tecknad aktie ska 1 krona betalas. Betalningen av emissionen ska ske genom kvittning av skuld som bolaget hade till Fredrik Lundberg.
 • Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att reglera existerande skuld på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att få in en ny aktieägare i bolaget. Det är styrelsens uppfattning att möjligheten att genomföra emissionen på dessa villkor är till stort gagn för Bolaget och samtliga aktieägare.
 • En extra bolagsstämma avses att hållas den 10 september 2019 i Bolagets lokaler för att fatta beslut om styrelsens förslag. Kallelse till den extra bolagsstämman publiceras separat.
 • De aktier som tecknas i den riktade emissionen ger ej rätt till att delta i företrädesemissionen.

Företrädesemission om 2,6 miljoner kronor

 • Styrelsen har, den 20 augusti 2019, beslutat i enlighet med bemyndigande från årsstämma den 24 maj 2019 om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.
 • Totalt antal aktier som nyemitteras uppgår till högst 2 588 277 och för varje tecknad aktie ska 1 krona betalas. Betalningen av emissionen ska ske kontant. Bolaget tillförs därmed högst 2 588 277 kronor före emissionskostnader.
 • För varje åtta (8) befintliga aktier får tre (3) nya tecknas.
 • För varje (1) på avstämningsdagen innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs åtta (8) teckningsrätter för att teckna tre (3) nya aktier för 1,00 kronor per ny aktie.
 • I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas aktieägare och andra investerare som inkommit med önskan att teckna aktier i News55.
 • Avstämningsdag för företrädesemissionen är den 12 september 2019.
 • Sista dag för handel inklusive rätt att delta i emissionen är den 10 september 2019.
 • Första dag för handel exklusive rätt att delta i emissionen är den 11 september 2019.
 • Teckningstiden löper mellan den 16 september 2019 och den 30 september 2019.
 • Handel med teckningsrätter sker på NGM Nordic MTF från den 16 september till och med den 26 september 2019.
 • Handel med BTA sker från och med den 16 september till och med att emissionen registrerats på Bolagsverket.
 • Offentliggörande av utfall i emissionen beräknas ske omkring den 3 oktober.
 • Omvandling av BTA till nya aktier beräknas ske omkring den 30 oktober 2019.
 • Aktieägare som inte deltar i emissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med 27 %.
 • Beslutet om företrädesemissionen är villkorat av att den extra bolagsstämman godkänner kvittningsemissionen.

Den planerade nyemissionen ger Bolaget en förstärkning av det egna kapitalet samt goda förutsättningar att vidareutveckla bolagets nya affärer.

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen kommer att framgå av det informationsmemorandum som kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början. Detta kommer att hållas tillgängligt på news55.se och aqurat.se.

 

 

 


Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 har News55 Sveriges varit största mässarrangör för seniorer med över 100 000 besökare årligen. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm och print. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 16.50 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar