Kallelse till extra bolagsstämma i Intuitive Aerial AB

Report this content

Aktieägarna i Intuitive Aerial AB, org.nr 556819-1984, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 mars 2018 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Lokstallsgatan 8, Linköping.

Anmälan m.m
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

– dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken senast tisdagen den 20 mars 2018.
– dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast fredagen den 23 mars 2018 klockan 12.00.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

  1. via e-post till: stamman@intuitiveaerial.com;
  2. per telefon till: 013 – 991 39 90; eller
  3. per brev till Intuitive Aerial AB, Lokstallsgatan 8, 582 73 Linköping.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i årsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn, vilket ska vara verkställt senast tisdagen den 20 mars 2018. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Ombud m.m
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida intuitiveaerial.com alternativt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Förslag till dagordning

1) Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare.
4) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5) Godkännande av dagordning.
6) Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
7) Val av ny ledamot till styrelsen.
8) Riktlinjer för att utse valberedning samt för valberedningens uppdrag.
9) Avslutande av stämman.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6 Fastställande av antal styrelseledamöter och antal suppleanter.
Styrelsens förslag är att antalet ledamöter ska utökas till fyra ledamöter med en suppleant.

Punkt 7 Val av ny styrelseledamot
Styrelsens förslag är att till styrelsen, fram till årsstämman 2018, som ny styrelseledamot välja Helena Sandermark.

Punkt 8 Riktlinjer för att utse valberedning samt för valberedningens uppdrag
Styrelsen föreslår att följande riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag antas:

Valberedning
Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av en ledamot för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 31 mars 2018 som Bolaget erhåller från Euroclear. Styrelsens ordförande skall på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas de därefter följande röstmässigt största registrerade ägarna i storleksordning till dess att tre ägarrepresentanter har utsetts.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall ha rätt att utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen, liksom att utse ny ledamot om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen.

Bolagets styrelseordförande är sammankallande till första mötet. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

  1. förslag till ordförande vid årsstämman;
  2. förslag till antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;
  3. förslag till arvode till ledamöter i styrelsen och styrelsesuppleanter samt till ledamöter i styrelsens olika utskott, i förekommande fall;
  4. förslag till arvode till revisorer;
  5. förslag till val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av revisorer;
  6. förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag; och
  7. förslag till arvode till valberedningens ledamöter.

Bolaget skall svara för skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan ha samt för externa rekryteringskonsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att begära upplysningar avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Linköping, torsdagen den 1 mars 2018
Styrelsen i Intuitive Aerial AB

För mer information kontakta:
Peter Ahlgren, Styrelseordförande

peter.ahlgren@intuitiveaerial.com

Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

OM INTUITIVE AERIAL
Intuitive Aerial är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar högteknologiska produkter för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom både film och tv-industrin. Bolaget riktar sig primärt mot tjänste- och uthyrningsföretag som arbetar på uppdragsbasis med inspelning och livesändning av rörliga bilder världen över.

Intuitive Aerial erbjuder produktserien NEWTON – kompakta gyrostabiliserade kamerahuvuden samt DOMINION som används för fjärrstyrning av bolagets produkter och kamerasystem från tredje-part.

Företaget är även känt för produkten AERIGON – en filmdrönare som lyfter och stabiliserar tunga proffskameror. Under 2017 presenterade bolaget en ny strategi med fokus på marknadsföring och försäljning av NEWTON-serien.

Bolaget har sitt säte i teknikinnovativa Linköping med närhet till både Linköpings Universitet och ett av Sveriges ledande startup-kluster. Intuitive Aerial är listat på Nasdaq First North Stockholm sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Prenumerera