Kommuniké från årsstämman 2021 i Newton Nordic AB

Report this content

Årsstämman i Newton Nordic AB (”Bolaget”) ägde rum idag den 4 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med valberedningens och styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020.

Dispositioner beträffande resultatet

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag att:

  1. styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter,
  2. ett fast styrelsearvode ska utgå med tre (3) prisbasbelopp till ordförande och två (2) prisbasbelopp till övriga ledamöter som utses på årsstämman samt att inget arvode ska utgå till ledamot som även är anställd i Bolaget,
  3. revisorsarvode ska utgå enligt löpande och godkänd räkning,
  4. till ordinarie ledamöter omvälja Pelle Hjortblad, Robin Kahlbom, Magnus Sundelin, Johanna Palmér och nyvälja Peter Lundgren,
  5. omvälja Pelle Hjortblad som styrelseordförande, och
  6. till slutet av nästa årsstämma utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till Bolagets revisor (med auktoriserade revisorn Jennifer Rock-Baley som huvudansvarig revisor till dess att annat meddelas).

Arbetsordning för valberedningen

Årsstämman beslutade att anta den av valberedningen föreslagna arbetsordningen för valberedningen.

Bemyndigande att vidta smärre justeringar

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lewander

Newton Nordic AB
henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 18

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar