KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR NEWTON NORDIC JULI – SEPTEMBER 2019

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören för Newton Nordic AB, 556819-1984, får härmed avge följande kvartalsredogörelse för koncernen avseende perioden juli - september 2019. 

KONCERNEN: PERIODEN JULI – SEPTEMBER 2019 

• Nettoomsättning: 3 321 (3 294) kSEK 

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): 333 (116) kSEK 

• Resultat efter skatt: 183 (-220) kSEK 

• Antal aktier vid periodens slut: 57 561 935 (46 477 973) 

• Resultat efter skatt per aktie: 0,003 (-0,005) SEK 

Väsentliga händelser under perioden 

» 13 augusti meddelar bolaget en ny order från Spidercam till ett värde av 1,1 MSEK. 

» 10 september byter Intuitive Aerial namn till Newton Nordic, ett namn som förtydligar och förstärker bolagets position inom stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror för TV- och filmproduktion. 

Väsentliga händelser efter perioden 

» 29 september meddelar Newton Nordic att de vunnit en upphandling till det statliga bolaget Abu Dhabi Media till ett förväntat ordervärde av 2 MSEK. Upphandlingen innefattar 2 vajerkamerasystem med partnern Defy Products Inc. och möjliggör leverans av de första NEWTON-systemen till regionen. 

VD har ordet 

Ökad omsättning och lägre kostnader medför att bolaget gör sitt första positiva kvartalsresultat sedan börsintroduktionen. 

I jämförelse med samma period föregående år har resultatet stärkts med 0,4 MSEK, vilket innebär bolaget gör ett positivt tredje kvartal. Sett till rådande försäljningstakt återstår intäkter motsvarande 1 systemförsäljning per månad från att uppnå lönsamhet på årsbasis. 

Bolaget arbetar fokuserat på att i det korta perspektivet nå ökad lönsamhet och likviditet, samtidigt som interna projekt bedrivs för att bredda produktutbudet och skapa förutsättningar för ökad framtida tillväxt. Som en del i det arbetet har bolaget slutit avtal med ALMI om amorteringsfrihet för utestående exportlån, vilket innebär en likviditetsförstärkning med cirka 1,1 MSEK under perioden 1 juli 2019 – 30 juni 2020. 

Med ett växande antal användare och produkter på marknaden arbetar organisationen med att effektivisera service- och supportverksamheten. Under det fjärde kvartalet kommer vi introducera support och serviceavtal, vilket vi hoppas skall bidra till både mervärde för kunderna och ökade eftermarknadsintäkter för bolaget. 

Under perioden har order erhållits från både nya och befintliga kunder. Vi märker en ökad efterfrågan från amerikanska aktörer, en trolig följd av den ökade användningen i välkända amerikanska produktioner såsom Oscarsgalan och American Idol. I april hade vi en attraktiv monterplats på NAB-mässan i Las Vegas och sannolikt bidrar även det. Vidare har leveranser skett till aktörer i Ryssland, där vi förväntar oss fler beställningar under nästkommande år. 

Som tidigare kommunicerats för bolaget aktiva dialoger med strategiska partners gällande strukturella samarbeten, även av finansiell karaktär. Dessa diskussioner framskrider med målet att konkretisera dem under det fjärde kvartalet. 

I september ställde bolaget ut på den internationella mässan IBC i Amsterdam. Tillsammans med vår partner Spidercam erhöll vi en attraktiv monterposition i en av mässans entréer, där vi genomförde livedemonstrationer av vår senaste utveckling inom Augmented Reality för en stor mängd besökare. Under IBC kunde vi även konstatera att Newton nu ses som en etablerad kvalitetsprodukt inom internationell TV med starka välkända referenser i Europa, USA, Oceanien och Asien. 

Namnbytet till Newton Nordic från det tidigare bolagsnamnet Intuitive Aerial har nu genomförts. I samband med detta lanserades en ny färgstark grafisk profil som andas både nordisk design och kvalitet. Namnbytet till Newton Nordic kopplar samman bolaget till den mer välkända produktens varumärke och skapar förutsättningar för en effektivare marknadsföring och kommunikation framöver. 

Sammanfattningsvis är det glädjande att se att bolaget fortsätter att utvecklas positivt och att vi för första gången sedan börsintroduktionen når ett positivt kvartalsresultat. Sammantaget bedöms att året 2019 kan fullföljas med fortsatt god finansiell status. 

 

 

 

Denna information är sådan information Newton Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2019 kl 08:45.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robin Kahlbom, VD

Newton Nordic AB
robin.k@newtonnordic.com
+46 (0)73 070 32 02

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar