Newton Nordic: Aktiemarknadsnämnden har uttalat sig med anledning av beslutet att dela ut befintlig verksamhet

Report this content

Som framgår av tidigare pressmeddelanden har styrelsen i Newton Nordic AB (publ) (”Bolaget” eller ”Newton Nordic”) på begäran av aktieägaren Capital Conquest AB (publ) och i enlighet med styrelsens skyldighet enligt aktiebolagslagen, publicerat en kallelse till extra bolagsstämma för beslut om förvärv av Influencer Panel AB unä, utdelning av Bolagets befintliga verksamhet till aktieägarna samt val av ny styrelse. Enligt Capital Conquests begäran har förslagen i kallelsen återgetts ordagrant. Vidare har förslagen presenterats utan föregående diskussion med Bolagets styrelse.

Bolagets styrelse har att beakta aktiebolagslagen, god sed på aktiemarknaden och Nasdaqs regelverk. Det i kallelsen angivna förslaget att överlåta Bolagets befintliga verksamhet till ett dotterbolag för att därefter dela ut dotterbolaget till aktieägarna innehåller ingen uppgift om att de utdelade aktierna i dotterbolaget ska noteras på en annan jämförbar marknadsplats. Styrelsen har därför efterfrågat Aktiemarknadsnämnden synpunkter vad gäller förslagets förenlighet med god sed på aktiemarknaden.

Sammanfattningsvis bekräftar Aktiemarknadsnämnden att tidigare praxis gäller i förhållande till Newton Nordic. God sed på aktiemarknaden kräver att ett beslut om utdelning av verksamhet utan efterföljande notering på motsvarande marknadsplats vid bolagsstämman måste biträdas av samtliga vid bolagsstämman närvarande aktieägare och att dessa aktieägare tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget. Vidare konstaterar Aktiemarknadsnämnden att kallelsen till bolagsstämman tydligt måste upplysa aktieägarna om detta särskilda majoritetskrav. Aktiemarknadsnämndens fullständiga uttalade (AMN 2021:50) kommer under dagen att publiceras på Aktiemarknadsnämndens hemsida www.aktiemarknadsnamnden.se/.

Såvitt styrelsen förstår innebär Aktiemarknadsnämndens uttalande att Capital Conquests utdelningsförslag inte är förenligt med god sed på aktiemarknaden. Brott mot god sed på aktiemarknaden kan leda till disciplinära åtgärder från Nasdaq. Som framgår av Nasdaq Stockholms börsmeddelande daterat den 11 oktober 2021 har Nasdaq, med anledning av förslaget att förvärva Influencer Panel AB unä, beslutat att Newton Nordic ska genomgå en ny noteringsprocess för fortsatt upptagande av Newton Nordics aktier till handel på Nasdaq First North Growth Market.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pelle Hjortblad (styrelseordförande)

Newton Nordic AB

pelle.hjortblad@moonlight.se

+46 (0)70 181 01 10

Henrik Lewander (VD)
Newton Nordic AB

henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 18

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Denna information är sådan information Newton Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2021 kl. 08.50.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lewander

Newton Nordic AB
henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 18

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar