• news.cision.com/
 • NEWTON NORDIC AB/
 • Newton Nordic beslutar om företrädesemission av units om cirka 20,1 MSEK och offentliggör preliminära nyckeltal för juli - augusti 2020

Newton Nordic beslutar om företrädesemission av units om cirka 20,1 MSEK och offentliggör preliminära nyckeltal för juli - augusti 2020

Report this content

Styrelsen för Newton Nordic AB (”Newton Nordic” eller ”Bolaget”) har idag den 14 september 2020, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 28 780 967 units (”Företrädesemissionen”). En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO7 (”Unit”). Teckningskursen för en Unit är 0,70 SEK, varigenom Bolaget vid full teckning i Företrädesemissionen skulle erhålla cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader. För varje befintlig aktie i Bolaget erhålls en (1) uniträtt och två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Teckningsperioden löper mellan 12 – 27 oktober 2020. Likviden från Företrädesemissionen ska primärt användas för produktutveckling för att möjliggöra för Bolaget att bli en helhetsleverantör och därigenom öka storleken på varje affär och nå ut till en kundgrupp som idag inte är aktuell för Bolaget. Företrädesemissionen är säkerställd till 70 procent genom teckningsförbindelser från samtliga i Bolagets ledningsgrupp om totalt cirka 0,3 MSEK och resterande del genom en garantiförbindelse från Formue Nord Markedsneutral A/S. För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott och för att tillvarata eventuell överteckning i Företrädesemissionen kan styrelsen komma att besluta om en överteckningsemission som vid fullteckning initialt tillför Bolaget ytterligare cirka 4,2 MSEK (”Överteckningsemissionen”). Med anledning av Företrädesemissionen offentliggör Newton Nordic preliminära siffror avseende intäkter och rörelseresultat för perioden som avslutades den 31 augusti 2020.  Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om att godkänna Företrädesemissionen kommer att offentliggöras senare idag genom separat pressmeddelande. 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Sammanfattning

 • För det fall Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,1 MSEK.
 • Företrädesemissionen är säkerställd till 70 procent genom teckningsförbindelser från samtliga i Bolagets ledningsgrupp om totalt cirka 0,3 MSEK och resterande del genom en garantiförbindelse från Formue Nord Markedsneutral A/S.
 • För varje en (1) befintlig aktie på avstämningsdagen erhålls i Företrädesemissionen en (1) uniträtt (”Uniträtt”). Innehav av två (2) Uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO7 (”Teckningsoptionen”).
 • Avstämningsdag för Företrädesemissionen är den 8 oktober 2020 med sista dag för handel inklusive rätt att erhålla Uniträtter den 6 oktober 2020 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla Uniträtter den 7 oktober 2020.
 • Teckningskursen är 0,70 SEK per Unit.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen förväntas börja den 12 oktober och avslutas den 27 oktober 2020 (”Teckningsperioden”).
 • Teckningskursen för de aktier som kan tecknas med stöd av Teckningsoptionerna kommer att bestämmas på basis av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market från och med den 28 februari 2022 till och med den 11 mars 2022 med en rabatt om 30 procent. Teckningskursen ska dock inte vara högre än 1,40 SEK per aktie och lägst motsvara aktiens kvotvärde.
 • Två (2) Teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 14 – 25 mars 2022. Vid fullt utnyttjande av det högsta möjliga antalet emitterade Teckningsoptioner inom ramen för Företrädesemissionen tillförs Bolaget ytterligare maximalt 20,1 MSEK. 
 • Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer att användas för produktutveckling för att möjliggöra för Bolaget att bli en helhetsleverantör och därigenom öka storleken på varje affär och nå ut till en kundgrupp som idag inte är aktuell för Bolaget.
 • I syfte att tillvarata eventuell överteckning av Företrädesemissionen ska styrelsen vidare äga rätt att besluta om en Överteckningsemission. Vid fullt utnyttjande av Överteckningsemissionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 4,2 MSEK. Överteckningsemissionen innebär att högst 6 000 000 Units emitteras genom en riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Detta innebär att högst 6 000 000 nya aktier och högst 3 000 000 Teckningsoptioner av serie TO7 emitteras. Totalt kan således högst 9 000 000 nya aktier komma att emitteras och erbjudandet genomförs på samma villkor som Företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustrin. Bolaget har under de senaste åren fokuserat på att bygga en stabil affär med gradvis ökade intäkter och marknadsandelar. Lönsamheten har förbättrats kontinuerligt och trots det utmanande marknadsläget i och med covid-19, uppnådde bolaget ett positivt rörelseresultat under det andra kvartalet 2020. Bolaget konstaterar dock fortsatt att orderingången varierar över korta cykler även om försäljningen på helårsbasis är någorlunda jämn. För att utjämna orderingången och öka tillväxttakten har Bolaget fastlagt en strategisk plan med en uppdaterad tillväxtstrategi med fokus på att utöka Bolagets erbjudande från enbart kamerastabilisering till kompletta rörliga kamerasystem. Tillväxtstrategin bedöms öka både storleken på varje affär, samt bredda den nåbara marknaden till att inkludera bland annat installationer i internationella sportarenor, TV-studior, auditorier och megakyrkor. Strategin tar avstamp i befintliga och nya partners, men inkluderar även utveckling av nya produkter och tillbehör inom helhetsystemen.

Satsningen innebär investeringar i produktutveckling och utökning av försäljningsorganisationen, vilket nu möjliggörs genom Företrädesemissionen. Kapitaltillskottet kommer därutöver användas till att stärka Bolagets balansräkning genom amortering av vissa lån.

Vi har under de senaste åren fokuserat på att skapa en stabil grund för tillväxt. Vi har införskaffat oss betydande erfarenhet och kompetens inom Augmented Reality, automatisering och en mängd olika användningsområden av vår kamerastabilisering. Företrädesemissionen möjliggör för oss att accelerera och intensifiera våra satsningar mot att bli en framtida helhetsleverantör av rörliga kamerasystem.”, säger Henrik Lewander, VD i Newton Nordic.

Preliminära nyckeltal för juli – augusti 2020

Med anledning av Företrädesemissionen offentliggör Newton Nordic preliminära siffror avseende intäkter och rörelseresultat för perioden som avslutades den 31 augusti 2020. Fullständig kvartalsrapport offentliggörs den 3 november 2020 i enlighet med tidigare plan.

(KSEK) 2020-07-012020-08-31 2020-01-012020-08-31
Nettoomsättning 700 (1 348)* 6 875 (7 021)
Aktiverat arbete för egen räkning 171 (291) 1 007 (1 189)
Övriga rörelseintäkter 175 (-19) 839 (36)
Summa rörelsens intäkter 1 046 (1 620) 8 721 (8 246)
Rörelseresultat efter avskrivningar -641 (-403) -1 120 (-2 755)

* Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående räkenskapsår.

Månaderna juli och augusti kännetecknas vanligen av lägre försäljningsaktivitet. Året 2020 begränsas detta ytterligare av det utmanande marknadsläget i och med covid-19. Bolagets sänkta kostnadsmassa medför en resultatmässigt begränsad avvikelse samt, i och med Bolagets starka andra kvartal, ett förbättrat ackumulerat resultat i jämförelse med tidigare år.

Villkoren för Företrädesemissionen

Bolagets styrelse har, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat att genomföra en Företrädesemission om högst 28 780 967 Units för teckning i enlighet med aktieägarnas företrädesrätt. Huvudvillkoren för Företrädesemissionen presenteras nedan och är föremål för godkännande av aktieägarna vid den extra bolagsstämma som styrelsen kommer kalla till senare idag.

 • Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 8 oktober 2020 kommer att erhålla en (1) Uniträtt för varje en (1) aktie som innehas i Bolaget.
 • Två (2) Uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit. En Unit består av en (1) aktie och en (1) Teckningsoption av serie TO7.
 • Uniträtterna avses handlas på Nasdaq First North Growth Market från och med den 12 oktober 2020 till och med den 23 oktober 2020.
 • Efter teckning kommer betalda tecknade units (”BTU”) för Units som tecknats med stöd av Uniträtterna att registreras på tecknarens VP-konto eller värdepappersdepå.
 • Aktier och Teckningsoptioner kommer att registreras på tecknares VP-konto eller värdepappersdepå när de har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 46, 2020.
 • Avstämningsdag för Företrädesemissionen är den 8 oktober 2020 med sista dag för handel inklusive rätt att erhålla Uniträtter den 6 oktober 2020 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla Uniträtter den 7 oktober 2020.
 • Teckningskursen är 0,70 SEK per Unit.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen förväntas börja den 12 oktober och avslutas den 27 oktober 2020.
 • Teckningskursen för de aktier som kan tecknas baserat på Teckningsoptionerna kommer att bestämmas på basis av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market från och med den 28 februari 2022 till och med den 11 mars 2022 med en rabatt om 30 procent. Teckningskursen ska dock inte vara högre än 1,40 SEK per aktie och får inte understiga aktiens kvotvärde.
 •  Två (2) Teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 14 – 25 mars 2022. Vid fullt unyttjande av det högsta möjliga antalet emitterade Teckningsoptioner inom ramen för Företrädesemissionen tillförs Bolaget ytterligare maximalt 20,1 MSEK.
 • Utspädningen för nuvarande aktieägare i Företrädesemissionen, vid fullteckning, uppgår till cirka 33,3 procent. Utspädningen för nuvarande aktieägare genom fullteckning av Teckningsoptionerna uppgår till cirka 14,3 procent. Utspädningen för nuvarande aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen eller utnyttjar Teckningsoptionerna kommer att vara cirka 42,9 procent.

Tecknings- och garantiförbindelser

Företrädesemissionen är säkerställd till 70 procent genom teckningsförbindelser från samtliga i Bolagets ledningsgrupp om cirka 0,3 MSEK och resterande del genom en garantiförbindelse från Formue Nord Markedsneutral A/S. Emissionsgaranten har rätt till en kontant garantiersättning om tio (10) procent av garanterat belopp, eller motsvarigheten av tolv (12) procent av det tecknade beloppet i Units genom att kvitta garantiersättningen i en riktad emission till samma teckningskurs som den i Företrädesemissionen.

Villkoren för Överteckningsemissionen

I syfte att tillvarata eventuell överteckning av Företrädesemissionen ska styrelsen även äga rätt att med stöd av styrelsens emissionsbemyndigande från årsstämman 2020 besluta om en Överteckningsemission uppgående till maximalt cirka 4,2 MSEK. Överteckningsemissionen innebär att högst 6 000 000 Units emitteras genom en riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Detta innebär att högst 6 000 000 nya aktier och högst 6 000 000 Teckningsoptioner av serie TO7 emitteras, vilka motsvarar maximalt ytterligre 3 000 000 nya aktier vid fullt unyttjande. Totalt kan således högst 9 000 000 nya aktier komma att emitteras och erbjudandet genomförs på samma villkor som Företrädesemissionen.

I det fall Överteckningsemissionen utnyttjas till fullo, Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner härrörande från både Företrädesemissionen och Överteckningsemissionen utnyttjas för teckning av aktier, kan antalet aktier i Bolaget maximalt öka med  52 171 450 från
57 561 935 aktier till 109 733 385 aktier och aktiekapitalet öka med 9 390 861,00 SEK från
10 361 148,30 SEK till 19 752 009,30 SEK. Detta innebär en utspädningseffekt om cirka 47,5 procent.

Preliminär tidplan

14 september 2020 Styrelsens beslut om Företrädesemission samt kallelse till extra bolagsstämma
1 oktober 2020 Extra bolagsstämma
6 oktober 2020 Offentliggörande av informationsmemorandum
6 oktober 2020 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla Uniträtter
7 oktober 2020 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla Uniträtter
8 oktober 2020 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
12 – 23 oktober 2020 Handel med Uniträtter
12 oktober 2020 fram till registrering hos Bolagsverket Handel i BTU
12 – 27 oktober 2020 Teckningsperiod
30 oktober 2020 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lewander, VD

henrik.l@newtonnordic.com

+46 (0)10 222 16 18

Denna information är sådan information som Newton Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2020 kl. 08:30 CET.

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svensk teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com.

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Viktig information

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Newton Nordic i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig  värdepapperslagstiftning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lewander

Newton Nordic AB
henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 18

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar