Styrelsen i Newton Nordic kommenterar kallelsen till extra bolagsstämma och avser att lämna sina uppdrag

Report this content

På begäran av aktieägaren Capital Conquest AB (publ) och till följd av styrelsens skyldighet enligt aktiebolagslagen, har styrelsen i Newton Nordic AB (publ) (”Bolaget”) idag publicerat en kallelse till extra bolagsstämma för beslut om företagsförvärv, utdelning av Bolagets befintliga verksamhet till aktieägarna samt val av ny styrelse.

Styrelsen står inte bakom beslutsförslagen

Bolagets styrelse vill med detta pressmeddelande klargöra att styrelsen inte står bakom något av de beslutsförslag som angivits i kallelsen eller de påståenden som Capital Conquest ger uttryck för genom kallelsen. Begäran om extra bolagsstämma har framställts utan föregående information till Bolagets styrelse gällande de ärenden som kallelsen omfattar. Kallelsen till extra bolagsstämma är endast publicerad till följd av att aktiebolagslagens minoritetsskyddsregler ålägger styrelsen att utfärda kallelse på begäran av aktieägare som representerar minst 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. I enlighet med Capital Conquests instruktion till Bolagets styrelse är förslagen i kallelsen ordagrant återgivna.

Som framgår av de preliminära siffrorna för det tredje kvartalet 2021 som offentliggjordes den 6 oktober 2021 uppvisar Bolaget positiva siffror i förhållande till motsvarande period 2020. Styrelsen delar därför inte Conquest Capital AB (publ)s påstående gällande Bolagets framtidsutsikter.

Bolaget har mottagit synpunkter från Nasdaq Stockholm

Styrelsen har att beakta aktiebolagslagen, god sed på aktiemarknaden och Nasdaqs regelverk. Styrelsen vill därför uppmärksamma Bolagets aktieägare på att Nasdaq Stockholm, i enlighet med Bolagets pressmeddelande den 8 oktober 2021, gjort bedömningen att genomförandet av beslutsförslagen skulle medföra krav på ny noteringsprocess för fortsatt upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq First North Growth Market. Såvitt styrelsen känner till har en ny noteringsprocess inte initierats och styrelsen är av uppfattningen att en sådan process skulle medföra betydande kostnader för Bolaget.

Vad gäller förslaget att dela ut Bolagets befintliga verksamhet till aktieägarna, utan plan för notering på annan handelsplattform, är Bolagets styrelse av uppfattningen att förslaget inte innehåller tillräcklig information om majoritetskravet för beslut för att anses vara förenligt med god sed på aktiemarknaden. Styrelsen avser inte att närmare kommentera de beslutsförslag som kallelsen omfattar.

Med beaktande av Nasdaq Stockholms bedömning och till följd av att styrelsen inte står bakom de beslutsförslag som kallelsen omfattar avser samtliga ledamöter att lämna sina styrelseuppdrag innan extra bolagsstämman äger rum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pelle Hjortblad (styrelseordförande)

Newton Nordic AB

pelle.hjortblad@moonlight.se

+46 (0)70 181 01 10

Henrik Lewander (VD)
Newton Nordic AB

henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 18

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Denna information är sådan information Newton Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2021 kl. 14.58

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lewander

Newton Nordic AB
henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 18

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar