Årsstämma 2015 och information om utsedda ledamöter till valberedningen.

Årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ) kommer att hållas tisdagen den 12 maj 2015 kl. 15.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman, om begäran har inkommit till styrelsen senast den 24 mars 2015. Styrelsen kan kontaktas per e-post på adress: styrelsen@nexamchemical.com eller med vanlig post på adress:

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Att: Styrelsen
Scheelevägen 19
223 63 LUND

Vid årsstämman den 14 maj 2014 beslutades att Nexam Chemical ska ha en valberedning som består av tre ledamöter representerade av de två största aktieägarna per den siste september, jämte styrelsens ordförande.

Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den siste september. Om ordförande representerar en av bolagets två största aktieägare, ska den i storleksordning tredje största aktieägaren ha rätt att utse en representant i valberedningen. Om någon av de två största ägarna avstår ifrån att utse en ägarrepresentant skall den närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2015 består av: Carl Hegelund, ordförande i valberedningen och utsedd av Per Palmqvist Morin; Per Samuelson, utsedd av Michael Karlsson, samt av styrelsens ordförande Lennart Holm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen per e-post på adress: valberedning@nexamchemical.com, eller med vanlig post på adress:

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Att: Valberedningen
Scheelevägen 19
223 63 LUND

För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 28 februari 2015.

För mer information, kontakta gärna:
Lennart Holm, styrelsens ordförande: +46 (0)706 30 8562
Per Palmqvist Morin, VD, +46 (0)706 55 55 82

Om Nexam Chemical
Nexam Chemical är ett svenskt företag med världsledande teknologi inom området värmeaktiverad tvärbindning av plaster och polymera material. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer sina unika tvärbindare till den globala plastmarknaden. Bolagsbeskrivning och mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar