Kommuniké från årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ) den 11 maj 2021

Report this content

Idag, den 11 maj 2021, hölls årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ). Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Mats Persson, Cecilia Jinert Johansson och Jonna Opitz till ordinarie styrelseledamöter samt att välja Martin Roos och Oskar Tuwesson som nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mats Persson omvaldes som styrelseordförande. Ronnie Törnqvist hade avböjt omval.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå med 260 000 kronor till styrelsens ordförande och med 155 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Årsstämman beslutade slutligen i enlighet med valberedningens förslag att välja Deloitte AB som ny revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jeanette Roosberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Rutiner och instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den siste augusti 2021. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020.

Beslut om bemyndigande för emissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 19 725 842 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 20 procent beräknat på antalet utestående aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Beslut om införande av teckningsoptionsprogram innefattande (A) riktad emission av teckningsoptioner; samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner samt utvalda övriga anställda i Nexam Chemical-koncernen baserat på utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner.

Teckningsoptionsprogrammet ska omfatta högst 940 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 160 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Market Premiers officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 12 maj 2021 till och med den 26 maj 2021. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-formeln. Teckning av aktier ska kunna äga rum under perioden från och med den 16 augusti 2024 till och med den 30 augusti 2024. Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till teckningsoptionsprogrammet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 940 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,2 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till teckningsoptionsprogrammet.

Lomma den 11 maj 2021

Nexam Chemical Holding AB (publ)

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021 kl. 11:00.

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se samt per telefon på 08-528 00 399.

Taggar: