Nexam Chemical Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014

Fjärde kvartalet i korthet

Operativt:

 • Anders Spetz tillsätts som ny CEO i Nexam Chemical med start från 1 januari 2015.

 • NEXIMID® MHT-R, ett nytt harts för högtemperaturstillämpningar, lanseras.

 • NEXAMITE® PBO, ett multifunktionellt additiv, introduceras på marknaden.

 • Nexam Chemical och BASF kommer överens om att inte förlänga det exklusivitetsavtal som löper ut i maj 2015 vilket ger Nexam Chemical möjlighet att arbeta med andra samarbetspartners med avseende på nylon-66.

 • Exklusivitetsavtalet med Armacell förlängs efter försening i utvecklingsarbetet orsakad av Armacells strategiska val att gå över till återvunnen PET.

 • Det av Eurostar delfinansierade rPET-projektet startas med avsikt att, tillsammans med Armacell och The European Van Company, ta fram en produkt som kan hjälpa till att uppgradera PET och recycled PET för användning i bl.a sandwichkompositer för tillverkning av karosser.

Finansiellt & Legalt:

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 642 (1 707) kSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till

  -10 446 (-8 126) kSEK.

 • Balansomslutningen vid periodens slut var 84 880 (54 516) kSEK, varav likvida medel uppgick till

  62 543 (32 511) kSEK.

 • Kassaflödet under fjärde kvartalet uppgick till -8 961 (-7 172) kSEK.

Viktiga händelser efter periodens slut

 • Ledning och nyckelpersoner i bolaget har tecknat totalt 700 000 teckningsoptioner.

 • Christian Svensson som har agerat CFO på konsultbasis sedan i augusti 2014 har anställts.

 • Två nya patent har beviljats. I USA för en ny process vid framställning av EBPA och i Europa för katalys av tvärbindare.

Lund, den 25 februari 2015
Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För mer information, kontakta gärna:
Lennart Holm, styrelsens ordförande: +46 (0)706 30 8562
Anders Spetz, VD, +46 (0)703 47 97 00

Om Nexam Chemical
Nexam Chemical är ett svenskt företag med världsledande teknologi inom området värmeaktiverad tvärbindning av plaster och polymera material. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer sina unika tvärbindare till den globala plastmarknaden. Bolagsbeskrivning och mer information om verksamheten finns på
www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

För den vidare utvecklingen av bolaget ser jag framför mig en affärsmodell som bygger på kundnärhet.
Anders Spetz, VD