Nexam Chemical Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020

Report this content

Stark avslutning på 2020 med det bästa kvartalet hittills

Fjärde kvartalet i korthet

Väsentliga händelser:

 • Fortsatt lönsam tillväxt, +46% jämfört med motsvarande kvartal 2019.
 • Både Performance Chemical, +70%, och Performance Masterbatch, +26%, växer jämfört med motsvarande kvartal 2019.
 • God orderingång under kvartalet, indikerar en bra start på 2021.
 • Ny produktserie lanserad för området polyesterfiber.
 • Förlikning nådd med Uponor Innovation AB avseende patenträttigheter för applikationer gällande polyetenrör. De juridiska kostnaderna i samband med förlikning uppgick under kvartalet till kSEK 1 416, vilka är exkluderade från justerat resultat före avskrivningar (Adj EBITDA).

Finansiellt:

 • Nettoomsättningen under kvartalet ökade till 46 693 (32 024) kSEK och för helåret till 165 830 (130 057) kSEK.
 • Det justerade resultatet före avskrivningar (Adj EBITDA) för kvartalet uppgick till 2 093 (- 2 815) kSEK och för helåret till 6 324 (-5 576) kSEK.
 • Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 29 791 (23 101) kSEK och dessutom finns en outnyttjad checkkredit på 10 000 kSEK
 • Kassaflödet för den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -7 287 (-8 631) kSEK och för helåret -17 084 (-21 277) kSEK.
 • Resultat per aktie uppgick för kvartalet till -0,05 (-0,09) SEK och för helåret 0,14 (-0,25) SEK.
 • Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2020

Lomma 28 januari 2021

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com

Certified Adviser:

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2021 kl. 08:00 CET.

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se samt per telefon på 08-528 00 399.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar