Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

Report this content

Näst bästa kvartalet hittills och fortsatt lönsamhet

Andra kvartalet i korthet

Väsentliga händelser:

 • Fortsatt tillväxt, +3% jämfört med motsvarande kvartal 2019 trots covid-19 pandemin.
 • EBITDA för kvartalet uppgick till 0,2 MSEK, jämfört med 0,3 MSEK motsvarande kvartal 2019. EBITDA påverkades negativt av valutakursförluster på 1 MSEK under kvartalet.
 • Tillväxten drivs av Performance Chemicals, som ökade med 34% jämfört med motsvarande kvartal 2019
 • Försäljningen inom, Performance Masterbatch, var -11% jämfört med motsvarande kvartal 2019, främst beroende på nedgång i Sverige.
 • Bruttomarginalen ökade till 42% jämfört med 40% under andra kvartalet 2019 huvudsakligen tack vare den ökade försäljning inom Performance Chemicals.
 • Företrädesemissionen avslutades och resulterade i ett tillskott på drygt 43 MSEK efter avdrag för emissionskostnader, vilket motsvarar en teckningsgrad på 74%.

Finansiellt:

 • Nettoomsättningen under kvartalet ökade till 36 379 (35 195) kSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till 179 (326) kSEK.
 • Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 50 657 (23 101) kSEK.
 • Kassaflödet för den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -1 474 (- 2 588) kSEK.
 • Resultat per aktie uppgick för kvartalet till -0,05 (-0,03) SEK.

Lomma 17 juli 2020

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 08:00 CET.

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se samt per telefon på 08-528 00 399.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar