Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Report this content

Tillväxt med 22 procent i kvartalet

Tredje kvartalet i korthet

Väsentliga händelser:

  • Fortsatt tillväxt, +22% jämfört med motsvarande kvartal 2020.
  • Både Performance Chemical, +22%, och Performance Masterbatch, +23%, växer jämfört med motsvarande kvartal 2020.
  • Viktiga kundorder erhållna till Indien inom PET-skum, till ett värde av 10 MSEK under återstoden av 2021 och till Ryssland inom polyolefin. Den sistnämnda skedde efter kvartalets slut.
  • God orderingång under kvartalet, indikerar en stark avslutning av 2021.
  • Under kvartalet har teckningsoptioner konverterats till aktier vilket medförde ett kapitaltillskott på 12 789 kSEK.

Finansiellt:

  • Nettoomsättningen uppgick till 50 229 (41 054) kSEK.
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till 1 046 (1 769) kSEK, vilket är en konsekvens av ökade kostnader i leveranskedjan.
  • Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 53 775 (29 791) kSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -4 178 (-4 383) kSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för kvartalet till -0,02 (-0,03) SEK.

Lomma 21 oktober 2021

Styrelsen

Denna rapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Telekonferens:

Nexam Chemical presenterar det tredje kvartalet för 2021 den 21 oktober.

Presentationen sker på svenska via en telefonkonferens eller audiosändning på https://financialhearings.com/event/13216

Telefonnummer till konferensen:

Sverige: +46 8 5199 9383

UK:  +44 33 3300 9269

US: +163 1913 1422

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com

Certified Adviser:

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021 kl. 08:00 CET.

_______________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se samt per telefon på 08-528 00 399.

Taggar: