Nexam Chemical offentliggör utfallet av nyttjande av teckningsoptioner

Report this content

Styrelsen för Nexam Chemical Holding AB (”Nexam Chemical” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Bolagets företrädesmission av units under april 2020.  Nyttjandegraden uppgick till 97,17 procent och Nexam Chemical tillförs cirka 13 MSEK före emissionskostnader.

Under februari 2020 offentliggjorde Nexam Chemical en företrädesemission av units innehållande fyra (4) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO 1 och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Totalt tecknades 2 071 087 units, motsvarande 2 071 087 teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigade till teckning av en (1) ny aktie till ett lösenpris om 6,50 SEK per aktie med nyttjandeperiod 6 – 17 september 2021. Det slutliga utfallet visar att nyttjandegraden uppgick till 97,17 procent, motsvarande 2 012 431 teckningsoptioner av serie TO 1 för teckning av lika många aktier. Nyttjade teckningsoptioner av serie TO 1 har ersatts med interimsaktier, i väntan på registrering hos Bolagsverket. Interimsaktierna förväntas konverteras till aktier inom cirka två (2) veckor.

Genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Bolaget cirka 13 MSEK före emissionskostnader. Det totala antalet aktier i Nexam Chemical ökar med 2 012 431 aktier, från 78 903 367 aktier till 80 915 798 aktier. Aktiekapitalet i Nexam Chemical ökar med 38 700,60 SEK, från 1 517 372,44 SEK till 1 556 073,04 SEK.

Vi vill naturligtvis rikta ett tack till alla som har deltagit i denna process och stödjer oss i vår strävan att nå  tillväxtmålen. Det är också med glädje vi kan konstatera att det hittills varit en bra affär för de som deltog i emissionen under våren 2020, säger Johan Arvidsson, VD för Nexam Chemical.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Erik Penser Bank AB

Telefon: 08-463 80 00

E-post: emission@penser.se

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD

Telefon: +46-708 97 44 39

E-post: johan.arvidsson@nexamchemical.com

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se samt per telefon på 08-528 00 399.

Taggar: