Analyst Group: Aktieanalys på NextCell Pharma - Kapitalinjektion möjliggör färdigställande av fas I/II

NextCells läkemedelskandidat ProTrans för verkningsområdet diabetes typ 1 är i klinisk fas I/II. ProTrans ämnar att hämma nedbrytandet av insulinproduktion och ge patientens egna insulinproducerande betaceller tid att återskapas för att bromsa eller till och med revertera sjukdomsförloppet. Bolaget väntas kunna presentera studieresultat under 2020 och därefter fortsätta forskning i egen regi eller genom en utlicensiering. Vid sidan av forskningen driver NextCell stamcellsbanken Cellaviva, vilka genom sitt nya marknadsföringssamarbete väntas utvecklas positivt kommande åren. En rNPV-värdering av läkemedelskandidaten för behandling av diabetes typ 1 indikerar ett värde om 124 MSEK, vilket tillsammans med Cellaviva ger ett totalt nuvärde för NextCell om 141 MSEK. Tillsammans med en kassa om 28 MSEK motsvarar det 8,8 SEK per aktie.

  
För fullständig analys läs här: http://analystgroup.se/analysis/nextcell-pharma-190617/
 
 
Behovet av ProTrans är stort
 
Diabetes typ 1 är en sjukdom som både är kostsam och besvärlig, samtidigt som det inte finns något botande läkemedel. Ett läkemedel som kan påverka sjukdomsförloppet bedöms således ha stor marknadspotential. NextCells läkemedelskandidat ProTrans syftar till att via stamceller bevara insulinproduktionen och eliminera behovet av externt insulin.
 
God tillväxtpotential för Cellaviva
 
Stamcellsbanken Cellaviva verkar på en oexploaterad marknad. Bolagets marknadsföringssatsning bedöms ha god potential och bedöms kunna driva på tillväxten de kommande åren. Tillsammans med Cellavivas marknadsposition bedöms tillväxtmöjligheterna som goda.
 
Nuvärde per aktie uppgår till 8,8 SEK
 
ProTrans marknad uppskattas till ca 117 000 patienter årligen, motsvarande en marknadspotential om 40 mdSEK. En rNPV-värdering baserad på en potentiell utlicensiering ger ett värde för ProTrans om 124 MSEK. Cellaviva antas kunna nå 500 depositioner år 2024/25E, vilket motsvarar en omsättning om 12 MSEK. Med en targetmultipel om EV/Sales 2,5x, härledd från peers, och diskonteringsränta om 10 % ges ett bolagsvärde om 17 MSEK. Sammantaget ges ett bolagsvärde om 141 MSEK, tillsammans med kassan motsvarar det ett värde per aktie om 8,8 SEK.
 
Förtroendeingivande ledning
 
NextCells ledning har mött samtliga delmål och den tidsplan som presenteras i samband med noteringen under 2017. Vidare innehat fyra av sex i ledningen aktier i Bolaget, insynsägandet uppgår före emissionen juni 2019 till 14,8 %.
 
Forskning är förknippat med hög risk
 
Bolagets värde är direkt kopplat till de forskningsframsteg som uppnås, vilket bidrar till hög risk. Den antagna sannolikheten att ProTrans lyckas uppgår till 18 %.
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/)    
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på NextCell Pharma. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva. 

Om oss

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsprodukter i första hand för behandling av autoimmun diabetes och som immunosuppression vid njurtransplantation. Utöver detta erbjuds i bifirman Cellaviva blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera