Bokslutskommuniké 2018-09-01 - 2019-08-31

Report this content

NextCell Pharma ("NXTCL") offentliggör idag sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018/2019 (2018-09-01 - 2019-08-31)

Tolv månader (2018-09-01 till 2019-08-31)

 • Rörelseintäkterna uppgick till 1 964 132 (655 413) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -21 450 784 (-14 032 294) SEK.                 
 • Resultatet per aktie* uppgick till -1,36 (-0,61) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 20 128 185 (3 115 876) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 85,9 (59,2) %.

 Fjärde kvartalet (2019-06-01 till 2019-08-31)

 • Rörelseintäkterna uppgick till 551 708 (127 868) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 973 582 (-3 422 282) SEK vilket inkluderar emissionskostnader om 3,7 MSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,51 (-0,40) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det fjärde kvartalet 2018/2019: 15 717 641 aktier (8 505 425). Antal aktier i NXTCL per den 31 augusti 2019: 19 144 092 aktier (8 505 425).

**Soliditet: Eget kapitals andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018/2019

 • Teckningsperiod avseende företrädesemissionen inleds och informationsmemorandum offentliggörs. NXTCL erhåller garantiförbindelser från ett externt garantikonsortium om ca 14,7 MSEK samt teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar om ca 5,2 MSEK vilket innebär att företrädesemissionen är säkerställd till cirka 80 %. Bolagets två största ägare, Anders Essen-Möller och Diamyd Medical AB, tecknar båda sina respektive andelar fullt ut.
 • Den första patienten i ProTrans-Repeat-studien får i mitten av juni sin behandling.
 • NXTCL ingår via sin biobankverksamhet, Cellaviva, ett samarbete med Bonzun Health Information AB som tillhandahåller digitala tjänster, främst appar, för blivande föräldrar före och under graviditet. Syftet är att öka den digitala närvaron.
 • Utfallet i företrädesemissionen offentliggörs. Emissionen tecknades till 368 procent och NXTCL tillförs därmed det fulla emissionsbeloppet om cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader. Överteckningen innebär att emissionsgarantier inte har tagits i anspråk.
 • Den sista diabetespatienten i ProTrans-1-studiens fas II-del får sin behandling. Det innebär att alla patienter inkluderade i studien nu har behandlats och övergår i en tolv månaders uppföljningsperiod innan effekt- och säkerhetsdata kommer att finnas tillgängliga.
 • NXTCL lämnar, i mitten av augusti, in en ny patentansökan till svenska Patent- och registreringsverket. Patentet relaterar till bolagets proprietära selektionsalgoritm, nu med utökade och skräddasydda analyser för sjukdomar och tillstånd som drabbar centrala nervsystemet. Den aktuella patentansökan är den tredje i ordningen. Sedan tidigare finns två patentansökningar, inlämnade i februari respektive juli 2018.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Sista patientbesöket i ProTrans-1, doseskaleringsdelen, genomförs i slutet av september och fas I-delen av studien är därmed slutförd.
 • Den sista patienten i ProTrans Repeats aktiva behandlingsgrupp får i början av oktober sin behandling. Det innebär att samtliga ProTrans-behandlingar för de båda pågående studierna nu är genomförda. Gällande de patienter som ingår i kontrollgruppen har fyra av nio inkluderats. De återstående fem patienterna beräknas vara inkluderade innan årets slut
 • Nextcell inviger, I oktober 2019, ett nytt kontor i Köpenhamn. Köpenhamnskontoret är tänkt att främst vara ett nav för den danska Cellaviva-verksamheten med möjlighet att ta emot kunder, hålla utbildningar, med mera. Syftet är även att möjliggöra ökad exponering och närvaro för NextCell i Öresunds-regionen.

VD Mathias Svahn har ordet

Andra året som publikt företag har precis avslutats. Vi ser tillbaka på ett produktivt år med behandling av samtliga patienter i fas-II- studien av ProTrans-1 samt ansökan, godkännande och start av fortsättningsstudien ProTrans-Repeat. Kort efter periodens utgång har även samtliga patienter i ProTrans-Repeat behandlats.

ProTrans är bolagets egenutvecklade läkemedelskandidat. Utgångsmaterialet är mesenkymala stamceller från navelsträngsvävnad som valts ut med bolagets patentsökta selektionsalgoritm. Algoritmen är designad för att välja ut optimala stamceller och donatorer för att motverka ett överaktivt immunförsvar vilket som är orsaken till autoimmuna sjukdomar. Cellterapibehandling med ProTrans innebär att vi boostar kroppens egen möjlighet till regeneration och självläkning genom att tillföra ett stort antal specifika antal stamceller.

NextCells har i varje steg patienten i åtanke när vi utvecklar cellterapier. Tillverkningen av ProTrans är robust, skalbar och säkerställer potenta stamceller. ProTrans är en allogen behandling som kan lagerföras, skickas till sjukhus och är enkel att administrera. Sammantaget betyder det att vi kan erbjuda en kostnadseffektiv behandling vilket är helt avgörande för att kunna nå hela vägen till patienten.  

De första studierna med ProTrans utförs med typ- 1 diabetespatienter under ledning av professor Per-Ola Carlsson, Akademiska Sjukhuset och Universitetet i Uppsala. Studierna övervakas också av Säkerhetskommittéen bestående av professorerna Anders Fasth, Åke Lernmark och Ulf Schmidt.  Det blir naturligtvis mycket spännande att se resultat från fas-II delen av ProTrans-1 som beräknas föreligga sommaren 2020. Tack vare ett fantastiskt studieteam, vår fantastiska personal med medicinsk och vetenskaplig expertis, har de kliniska prövningarna löpt enligt plan och även patienterna i ProTrans-Repeat har nu färdigbehandlats, endast inklusion av några kontrollpatienter återstår. och Resultat kan därmed förväntas redan mot slutet av 2020.

Bolagets ökning i kostnader jämfört med föregående räkenskapsår följer av att NextCell nu är ett biotech-bolag med en produkt i kliniska fas-II studier. Sista kvartalet har dessutom tagit kostnader för en emission som övertecknades med mer än 300%. Större delen av kostnaderna för studierna är nu tagna och run-rate beräknas med nuvarande åtaganden till under 1,5 MSEK per månad vilket jag anser är kostnadseffektivt för ett bolag med två pågående kliniska prövningar i fas-II.

Cellavivas verksamhet, dvs familjesparande av stamceller, har ökat stadigt under räkenskapsåret. Cellaviva har månad för månad överträffat sin försäljning jämfört med motsvarande period föregående år. Redan efter fem månader in på räkenskapsåret passerade vi föregående års totala årsförsäljning av Cellavivaboxar och den positiva trenden ser ut att hålla i sig. 

Det ökade antalet stamcellskunder ger också ökat tryck på Cellavivas organisation och för att möta efterfrågan har Cellaviva nu insamlingspersonal i våra tre svenska storstadsregioner samt i hela Danmark. Vidare invigde vi i oktober 2019 ett nytt kontor i Köpenhamn som i första hand kommer att användas för att ta emot Cellavivakunder och hålla utbildningar. 

Kontoret är också en del i att öka NextCells exponering och närvaro i Öresundsregionen.

Öresundsregionen är ett viktigt kluster för life science och jag ser också möjlighet att öka NextCells närvaro och exponering i regionen nu när vi har kontor både i Stockholm och Köpenhamn

Vi på NextCell/Cellaviva ser fram emot vårt nya verksamhetsår och hoppas kunna vara av intresse och glädje för våra aktieägare, kunder och patienter. Tack alla för att ni är med på resan!

Mathias Svahn, Ph.D.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCells patentansökta selektionsalgoritm. NextCell driver biobanken Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Prenumerera

Dokument & länkar