Kallelse till extra bolagsstämma i NextCell Pharma AB

Report this content

Aktieägarna i NextCell Pharma AB (publ), 556965-8361, (“Bolaget”) kallas härmed till en extra bolagsstämma för att besluta om nyemission av aktier.


Tid och plats

Onsdagen den 3 juni 2020 kl. 10.00 i Novum-huset, våning 6 (hiss E), Hälsovägen 7, Huddinge.

Information relaterad till covid-19

För att minimera risken för spridning av coronaviruset kommer ingen förtäring att erbjudas vid stämman. Deltagande av styrelseledamöter och bolagsledning kommer att begränsas och hanteras via videolänk där så är möjligt. Aktieägare som så önskar kan delta via ombud. 

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 28 maj 2020, och
 • anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 28 maj 2020 skriftligen till NextCell Pharma AB, c/o Karolinska Institutet Science Park, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge eller per e-post till info@nextcellpharma.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 28 maj 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.nextcellpharma.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 19 144 092 aktier, motsvarande totalt 19 144 092 röster.

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier.
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om smärre justeringar av besluten.
 9. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag under punkten 2

Styrelsen föreslår Hans-Peter Ekre som ordförande vid bolagsstämman.

Styrelsens förslag under punkten 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 15 maj 2020 om emission av högst 4 254 242 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 872 119,61 kronor, på nedanstående villkor.

 1. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i Bolaget på avstämningsdagen den 3 juni 2020 erhåller teckningsrätter för deltagande i företrädesemissionen.
 1. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till två (2) teckningsrätter. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.
 1. För det fall samtliga aktier inte tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana aktier i första hand ska tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till tecknat antal. Eventuella återstående aktier ska tilldelas dem som garanterat nyemissionen i enlighet med de villkor och förutsättningar som framgår av deras respektive garantiåtaganden, varvid tilldelning i första hand ska göras pro rata i förhållande till ställda garantiutfästelser. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
 1. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske under perioden från och med den 5 juni till och med den 22 juni 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.
 1. Teckningskurs ska vara 5,90 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 30 procent på av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under en period om 30 handelsdagar, beräknat fram till och med den 14 maj 2020. Betalning av aktierna ska ske kontant. Betalning av aktier som tecknas med företrädesrätt ska ske samtidigt som teckning sker under perioden från och med den 5 juni till och med den 22 juni 2020. Betalning av aktier som tecknas utan företrädesrätt ska ske senast tre (3) bankdagar efter att tilldelningsbesked skickats till tecknaren. Styrelsen har rätt att förlänga betalningsperioden.
 1. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

1 juni 2020 Sista handelsdag i NextCells aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
2 juni 2020 Första handelsdag i NextCells aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
3 juni 2020 Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter
3 juni 2020 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt avseende företrädesemissionen
5 juni – 22 juni 2020 Teckningsperiod för företrädesemissionen
5 juni – 17 juni 2020 Handel i teckningsrätter på Spotlight Stock Market
24 juni 2020 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag under punkten 8

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Övrigt

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid bolagsstämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträde kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och därtill hörande handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551), kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor på Karolinska Institutet Science Park, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, samt på Bolagets webbplats (www.nextcellpharma.com) senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman. För beställning av handlingar gäller samma adress och e-post som för anmälan till bolagsstämman.

___________________________

Huddinge i maj 2020

NextCell Pharma AB (publ)

STYRELSE

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Tel: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsidor

NextCell Pahrma AB: www.nextcellpharma.com

Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se

Cellaviva Danmark: www.cellaviva.dk

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

 

Om NextCell Pharma AB:
NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ-1 diabetes.  Focus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. Vidare driver NextCell Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från IVO.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar