Kommuniké från extra bolagsstämma i NextCell Pharma AB (Publ)

Report this content

Idag, den 24 maj 2019, höll NextCell Pharma AB (Publ) ("Bolaget") en extra bolagsstämma på Karolinska Institutet Science Park i Huddinge. Stämman beslutade om nyemission av aktier.

Extra bolagsstämman beslutade om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare på de huvudsakliga villkor som följer nedan.

Beslutet innebär en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 1 569 815,585 kronor genom nyemission av högst 7 657 637 aktier. Emissionen ska genomföras i form av utgivande av teckningsrätter till befintliga aktieägare med företrädesrätt (”Företrädesemissionen”). Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) aktier. Teckningskursen per aktie är 3,25 kronor och om emissionen fulltecknas tillförs Bolaget totalt cirka 24,9 MSEK, före avdrag för transaktionskostnader. Teckning av aktier löper under tiden från och med den 4 juni 2019 till och med den 20 juni 2019.

Rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen ska tillkomma de som på avstämningsdagen den 31 maj 2019 är registrerade som aktieägare i Bolaget. För det fall inte samtliga aktier tecknas med teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under tiden från och med den 4 juni till och med den 18 juni 2019. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning av aktier senast den 20 juni 2019 eller säljas senast den 18 juni 2019 för att inte förfalla värdelösa. Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen:

28 maj 2019                                                           Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen

29 maj 2019                                                           Första dag för handel i aktien exklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen

31 maj 2019                                                           Avstämningsdag

3 Juni 2019                                                           Offentliggörande av Informationsmemorandum

4 juni 2019 – 20 juni 2019                                    Teckningsperiod

4 juni 2019 – 18 juni 2019                                    Handel med teckningsrätter

4 juni 2019 – till dess att Bolagsverket

registrerat emissionen                                        Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie)

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Mer information om emissionen återfinns i det memorandum som beräknas offentliggöras den 3 juni 2019. För fullständig information om det förslag som antogs av bolagsstämman hänvisas till bolagets webbplats www.nextcellpharma.com.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma


För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietära selektions-algoritm. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Prenumerera

Dokument & länkar