Korrigering: NextCell kallar till årsstämma

Report this content

NextCell Pharma AB ("NextCell") meddelar att de idag har publicerat en kallelse till årsstämma för verksamhetsåret 2018–2019. Jämfört med tidigare utskick har korrigering gjorts vad gäller

1)       att kallelsen nu är infogad i sin helhet

2)       hänvisning till Marknadsmissbruksförordningen. Tidigare utskick skulle inte ha en hänvisning till Marknadsmissbruksförordningen.

Stämman kommer att hållas den 5 december 2019 kl. 10.00 i Novumhuset, Hälsovägen 7, Huddinge. Kallelsen har publicerats i Svenska Dagbladet och Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgänglig tre veckor innan stämman, den 14 november, på Bolagets hemsida www.nextcellpharma.com.

Nedan följer kallelsen i sin helhet:

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NEXTCELL PHARMA AB (publ)

Aktieägarna i NextCell Pharma AB (publ), 556965-8361, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 december 2019 kl. 10.00 i Novum-huset, våning 6 (hiss E), Hälsovägen 7 i Huddinge.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 29 november 2019, och
 •  anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 29 november 2019 skriftligen till NextCell Pharma AB, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge eller per e-post info@nextcellpharma.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 29 november 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.nextcellpharma.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 

Antalet aktier och röster

Antalet
utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 19 144 092 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Öppnande av stämman.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av verkställande direktör Mathias Svahn.
 8. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse.
 9. Beslut:

a)       om fastställande av resultaträkning och balansräkning;

b)       om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

c)        om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 2. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
 3. Val av styrelse och revisionsbolag.
 4. Beslut om ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier)
 5. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
 6. Övriga frågor som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
 7. Avslutande av stämman.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018-09-01 – 2019-08-31.

Val av styrelseledamöter, revisorer samt fastställande av arvoden m.m. (punkterna 10-12)

NextCell Pharmas valberedning avser att offentliggöra sitt fullständiga beslutsförslag till val av styrelse m.m. senast två veckor före årsstämman.

Besult om ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier) (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att §§ 4och 5 i bolagsordningen ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 009 625 kronor och högst 4 038 500.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 150 000.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 4 925 000 och högst 19 700 000

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 7 317 073 och högst 30 000 000.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital, öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt 

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Novum-huset, våning 8, Hälsovägen 7 i Huddinge samt på bolagets webbplats (www.nextcellpharma.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Huddinge i november 2019

NextCell Pharma AB (publ)

STYRELSEN

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCells patentansökta selektionsalgoritm. NextCell driver biobanken Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Prenumerera

Dokument & länkar