Marknadsmeddelande 196/17 – NextCell Pharma AB noteras på AktieTorget den 13 juli, 2017

Första handelsdag på AktieTorget för NextCell Pharma AB:s aktie och teckningsoption är den 13 juli 2017. Kortnamnet för aktien är NEXTCL och kortnamn för teckningsoptionen är NEXTCL TO 1.

Bolagets aktiekapital är per dags dato 1 742 997,125 sek fördelade på 8 502 425 aktier.

Information om aktien:

Kortnamn: NEXTCL
Aktienamn: NextCell
ISIN-kod: SE0009723125
OrderBoks-ID: 140579
Organisationsnummer: 556965-8361
Kvotvärde: 0,205 SEK
Första handelsdag: 13 juli, 2017
Maximalt antal noterade aktier
efter registrering vid Bolagsverket: 8 505 425
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC code: XSAT

Information om optionen:

Villkor: En (1) teckningsoption ger rätt till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 5,00 SEK per aktie under perioden 23 augusti 2018 till och med 13 september 2018. 

Kortnamn: NEXTCL TO 1
ISIN-kod: SE0009888795
OrderBoks-ID: 140580
Handelsperiod: Den 13 juli 2017 till den 11 september 2018

Stockholm den 10 juli 2017

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se 

Om oss

NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ-1 diabetes. Bolagets affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsterapier med mesenkymala stamceller baserat på Bolagets egenutvecklade selektionsalgoritm, i första hand för behandling av autoimmun diabetes, samt andra typer av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Fokus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. NextCell driver även biobanken Cellaviva som erbjuder blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera