NextCell får godkänt att ge upprepad dos av ProTrans i ny klinisk prövning, ProTrans-Repeat

Report this content

NextCell Pharma AB (”NXTCL”) har idag beviljats tillstånd från Läkemedelsverket att genomföra en ny studie, ProTrans-Repeat, där patienter som tidigare genomgått behandling med läkemedelskandidaten ProTrans, får en ytterligare behandling efter drygt ett år. Studien är en fortsättning av ProTrans-1 där patienter som deltagit i doseskaleringsdelen kommer att tillfrågas om deltagande i ProTrans-Repeat. Syftet är att undersöka om upprepad behandling är säker och ger ökad effekt vad gäller patientens förmåga att producera eget insulin.

ProTrans-Repeat är en fas IIa klinisk läkemedelsprövning som har till syfte att utvärdera om upprepad behandling kan öka eller upprätthålla effekten av ProTrans över längre tid med bibehållen säkerhet. Utöver de nio patienter som kommer att få aktiv behandling planeras nio patienter att inkluderas som kontrollpatienter vilket innebär att de följs på samma sätt som de övriga men utan att genomgå behandling. Effekten mäts genom jämförelse av patientens förmåga att producera insulin före behandling med 12 månader efter behandling med den upprepade dosen av ProTrans.

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 08 maj 2019.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma


För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietära selektions-algoritm. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Prenumerera

Dokument & länkar