NextCell Pharma AB: Offentliggörande av prospekt inför emission av units

NextCell Pharma AB (”NextCell”) publicerar härmed prospekt med anledning av bolagets emission av units inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden i emissionen av units, bestående av aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1, inleds den 24 maj 2017 och avslutas den 12 juni 2017. Vid fulltecknad initial emission tillförs NextCell totalt 25 MSEK före emissionskostnader. Härutöver kan bolaget tillföras ytterligare högst 20 MSEK vid fullt nyttjade teckningsoptioner cirka 14 månader efter initial emission. Bolaget har på förhand avtalat om teckningsförbindelser om cirka 8,9 MSEK, motsvarande cirka 36 procent av den initiala emissionsvolymen.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 24 maj – 12 juni 2017.
  • Teckningskurs: 25 SEK per unit. En unit består av fem (5) aktier och fyra (4) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner. Priset per aktie är således 5 SEK.
  • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 000 000 units, motsvarande 25 000 000 SEK. Fastställd lägstanivå för emissionens genomförande är 600 000 units, motsvarande 15 000 000 SEK.
  • Värdering: Cirka 24,6 MSEK (pre-money).
  • Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 8,9 MSEK, motsvarande cirka 36 procent av den initiala emissionsvolymen.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

  • De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 är beräknade att bli föremål för handel på AktieTorget från och med den 13 juli 2017.
  • Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 5 SEK.
  • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 23 augusti 2018 till och med den 13 september 2018, detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 13 september 2018.

Prospekt, anmälningssedel och teaser

Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar) finns tillgängligt på bolagets (www.nextcellpharma.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga för nedladdning via ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds. 

Förutsättningar för notering

NextCell är godkänt för notering på AktieTorget under förutsättning att AktieTorgets ägarspridningskrav uppnås samt att lägstanivån om 15 MSEK uppnås i emissionen av units. Första handelsdag planeras att bli den 13 juli 2017.

Investerarträffar

I samband med emissionen av units deltar NextCell vid informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Informationsträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om investerarträffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission per telefon
040-615 14 10 eller e-post
event@sedermera.se.

Datum och tid Arrangemang Plats Anmälan
30 maj kl. 14.30 – 21.00 Aktiespararnas aktiekväll Hotel Birger Jarl, Stockholm För mer information event@aktiespararna.se 
31 maj kl. 11.30 – 13.00 Investerarlunch med Sedermera Fondkommission Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Anmälan sker till event@sedermera.se 

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är NextCells finansiella rådgivare i samband med emissionen av units och den planerade noteringen på AktieTorget.

För mer information om kommande emission av units och planerad notering, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Tel: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Tel: 0702-615 504

E-post: mathias.svahn@nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur vi i framtiden behandlar många idag livshotande sjukdomar. NextCell Pharma AB (556965-8361) utvecklar ProTrans™, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans™ består av selekterade stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad och navelsträngsblod med NextCell Pharma AB:s egenutvecklade metod. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges första stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Om oss

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsprodukter i första hand för behandling av autoimmun diabetes och som immunosuppression vid njurtransplantation. Utöver detta erbjuds i bifirman Cellaviva blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera

Dokument & länkar