NextCell Pharma AB offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission vars teckningsperiod startar idag

NextCell Pharma AB (publ) (“NextCell” eller “Bolaget”) har offentliggjort informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier som styrelsen den 8 maj beslutade om och som godkändes på extrastämman som hölls den 24 maj 2019 (”Företrädesemissionen”), och teckningsperioden inleds idag. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om cirka 21 procent samt garantiförbindelser om cirka 59 procent, vilket totalt motsvarar cirka 80 procent av den totala emissionsvolymen.

Informationsmemorandum, folder och anmälningssedel

Informationsmemorandum för emissionen, folder och anmälningssedel för teckning utan företräde finns nu publicerat på NextCells, Hagberg & Aneborns och Spotlight Stock Markets respektive hemsidor (www.nextcellpharma.com, www.hagberganeborn.se och www.spotlightstockmarket.com).

Kort om Företrädesemissionen

- Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna två (2) aktier för varje tre (3) befintliga aktier som innehades på avstämningsdagen den 31 maj 2019.

- Teckningsperioden löper från den 4 juni 2019 till och med den 20 juni 2019

- Teckningskursen är 3,25 SEK per aktie

- Bolaget tillförs före emissionskostnader högst cirka 24,9 miljoner kronor vid full teckning av Företrädesemissionen

- Bolaget har erhållit garantiförbindelser från ett externt garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 14,7 miljoner kronor (motsvarande cirka 59 procent av Företrädesemissionen) samt teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar om cirka 5,2 miljoner kronor (motsvarande cirka 21 procent av Företrädesemissionen). Företrädesemissionen är därmed säkerställd upp till cirka 80 procent av emissionsvolymen.

Tidplan för företrädesemissionen

28 maj 2019                                                            Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen

29 maj 2019                                                            Första dag utan rätt att till deltagande i Företrädesemissionen

31 maj 2019                                                            Avstämningsdag

3 Juni 2019                                                             Offentliggörande av Informationsmemorandum

4 juni 2019 – 20 juni 2019                                     Teckningsperiod

4 juni 2019 – 18 juni 2019                                     Handel med teckningsrätter

4 juni 2019 – till dess att Bolagsverket

registrerat emissionen                                          Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie)

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och KANTER Advokatbyrå KB legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut. 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 juni 2019.

NextCell Pharma AB (publ)

Mathias Svahn, VD
Tel: +46 (0)70 261 55 04
E-post: mathias.svahn@nextcellpharma.com

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)8 440 56 40
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Om NextCell Pharma AB (publ)

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietära selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 43 M&A-rådgivare och investmentbanker i 44 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det emissionsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 3 juni 2019.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare emissionsmemorandum, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Prenumerera

Dokument & länkar