NextCell Pharma AB:s största aktieägare Diamyd Medical AB nyttjar samtliga innehavda teckningsoptioner av serie TO1

Stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (”NXTCL” eller ”Bolaget”) meddelar idag att dess största aktieägare, Diamyd Medical AB (”Diamyd”), har meddelat att de kommer att nyttja samtliga av sina 296 800 teckningsoptioner av serie TO1. Nyttjandet kommer att ske under nyttjandeperioden, vilken löper under perioden 23 augusti – 13 september 2018. Nyttjandet innebär en investering om totalt 1 484 000 SEK, motsvarande cirka 10 procent av totalt utestående teckningsoptioner av serie TO1.

Diabetesbolaget Diamyd är en av huvudägarna i Bolaget med en ägarandel om cirka 14 procent. Diamyd har utöver sitt aktieinnehav även 296 800 teckningsoptioner av serie TO1. Diamyd har idag meddelat att bolaget kommer att nyttja samtliga innehavda teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande en investering på 1 484 000 SEK. Förutsatt fullt nyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO1 kommer Diamyd efter nyttjandeperioden inneha cirka 13 procent av röster och kapital i NXTCL.

Mathias Svahn, VD för NXTCL, kommenterar:

"Diamyd Medical har varit med sedan första dagen. De ställer höga krav och är generösa med kunskap och erfarenhet. Att ha dem som storägare är en betydelsefull tillgång för NXTCL och mig."

NXTCLs teckningsoptioner av serie TO1 emitterades som en del av Bolagets emission av units under våren 2017 och kan högst tillföra Bolaget cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader. Varje teckningsoption av serie TO1 ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i NXTCL till en teckningskurs om 5,00 SEK per aktie. Likviden som erhålls genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 är främst avsedd att finansiera slutförandet av fas I/II-studien med ProTrans samt prekliniska aktiviteter med ProTrans med målsättningen att attrahera en samarbetspartner att genomföra kliniska studier med.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. Diamyd® har visat på god säkerhet i studier på mer än 1000 patienter samt på effekt i vissa prespecificerade subgrupper. Utöver Bolagets egna europeiska fas II-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel, pågår fyra prövarinitierade kliniska studier med Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även Remygen®, ett oralt GABA-baserat prövningsläkemedel som i juni 2018 godkänts av Läkemedelsverket för klinisk studie. En prövarinitierad placebokontrollerad studie med GABA och Diamyd® i patienter som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes pågår vid University of Alabama at Birmingham. Exklusiva licenser för GABA och positiva allosteriska modulatorer av GABA-receptorer avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet Diamyd® och Remygen® centrala tillgångar i bolaget. Diamyd Medical är vidare en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i det medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc., San Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till NXTCL i samband med nyttjandeperioden av Bolagets teckningsoptioner av serie TO 1.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se 

www.sedermera.se 

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma


För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Leo Groenewegen, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar
ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och
inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller
framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietary selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en
bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från
navelsträngsblod och navelsträngsvävnad

Om oss

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsprodukter i första hand för behandling av autoimmun diabetes och som immunosuppression vid njurtransplantation. Utöver detta erbjuds i bifirman Cellaviva blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera

Dokument & länkar