NextCell Pharma genomför riktad nyemission till en strategisk partner

Report this content

Styrelsen i NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 24 november 2020, beslutat om en riktad nyemission av 286 666 aktier (”Nyemissionen”) till Polski Bank Komórek Macierzystych S.A (”PBKM”), Europas största stamcellbank och viktig samarbetspartner till Bolaget. Teckningskursen har fastställts till 15 SEK per ny aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 4,3 MSEK.

Styrelsen i NextCell beslutade idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 24 november 2020, om Nyemissionen. Nyemissionen omfattar 286 666 nya aktier till en teckningskurs om 15 kronor, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 4,3 MSEK. Teckningskursen om 15 SEK per aktie har fastställts av Bolagets styrelse efter förhandling med PBKM, och motsvarar en rabatt om cirka 9,4 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktier under de senaste tio (10) handelsdagarna. Enligt styrelsens bedömning är emissionskursen marknadsmässig under rådande bransch- och marknadsförhållanden.

Huvudsyftet med Nyemissionen är att tillföra Bolaget den strategiskt viktiga investeraren PBKM, som är Europas största stamcellbank och en viktig samarbetspartner till Bolaget, vilket även utgör skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt.Genom Nyemissionen kommer antalet utestående aktier och röster i Bolaget att öka med 286 666, från 33 426 191 till 33 712 857. Aktiekapitalet kommer att öka med 58 766,53 kronor, från 6 852 369,155 till 6 911 135,685 kronor. Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 0,85 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 januari 2021 kl. 21:35 CET

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Tel: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsidor

NextCell Pharma AB: www.nextcellpharma.com

Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se

Cellaviva Danmark: www.cellaviva.dk

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

Om NextCell Pharma AB

NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ-1 diabetes. Fokus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. Vidare driver NextCell Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från IVO.

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera

Dokument & länkar