NextCell Pharma offentliggör Bokslutskommuniké för 2020/2021

Report this content

NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL) publicerar idag sin Bokslutskommuniké för perioden 1 september 2020 - 31 augusti 2021. Rapporten finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter.

NextCells aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn "NXTCL". Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. 


Fjärde kvartalet (2021-06-01 till 2021-08-31)
● Rörelseintäkterna uppgick till 1 381 (842) TSEK.
● Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 475 (-4 877) TSEK.
● Resultatet per aktie* uppgick till -0,13 (-0,22) SEK.
● Kassa och bank uppgick till 139 168 (21 958) TSEK.
● Soliditeten** uppgick till 96,4 (88,1) %

Tolv månader (2020-09-01 till 2021-08-31)
● Rörelseintäkterna uppgick till 4 455 (4 166) TSEK.
● Resultatet efter finansiella poster uppgick till -24 557 (-17 681) TSEK.
● Resultatet per aktie* uppgick till -0,81 (-0,89) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det fjärde kvartalet
2020/2021: 34 379 523 (22 011 081) aktier och genomsnittligt antal aktier för helåret 2020/2021 uppgick till: 30 411 847 (19 864 756).
Antal aktier i NextCell per den 31 augusti 2021: 34 379 523 (23 398 334) aktier.
**Soliditet: Eget kapitals andel av balansomslutningen

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
● NextCell meddelar i början av juni att den första patienten med allvarlig lunginflammation orsakad av COVID-19 nu har behandlats med ProTrans. Patienten var inlagd på Örebro Universitetssjukhus där fas 1b-studien ProTrans19+SE pågår med huvudprövare docent Josefin Sundh.

● NextCell meddelar i mitten av juni att ett vetenskapligt rådgivande möte med den europeiska läkemedelsmyndigheten har hållits rörande ProTrans och vägen fram till ett möjligt marknadsgodkännande. Fokus var design av fas III-studien ProTrans-3.

● NextCell meddelar i slutet av juni att företaget investerat i ett Joint Venture tillsammans med sin mångåriga samarbetspartner och kontraktstillverkare, Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM, FamiCord Group). NextCell har förvärvat cirka 10% av aktierna i det nystartade bolaget FamiCordTx genom en riktad emission om 0,5 MEUR. FamiCordTx har licensierat en patentsökt CAR-T-teknologi och inväntar nu regulatoriskt tillstånd för ATMP-tillverkning innan produktion av CAR-T-celler för klinisk prövning kan starta.

● NextCell meddelar i mitten av augusti att företaget lämnat in patentansökan för behandling av SARS-CoV-2 medierad svårlunginflammation med ProTrans. NextCell bygger vidare på patentansökan för läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av autoimmuna sjukdomar och inflammatoriska och inflammatoriska tillstånd.

● NextCell meddelar i slutat av augusti att företaget tillsatt en interim CFO, Patrik Fagerholm, som efterträder Sofia Fredriksson som valt att avsluta sin anställning och gå vidare till annat uppdrag.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång
● NextCell meddelar i början av september att samtliga patienter i lågdosgruppen med Covid-19 har behandlats med ProTrans i den svenska studien ProTrans19+SE som bedrivs på Örebro Universitetssjukhus.

● NextCell meddelar i början av oktober att VD Mathias Svahn som inbjuden talare vid Advanced Therapy Congress i London kommer att presentera resultat från de kliniska prövningarna ProTrans-1 och ProTrans-2.

● NextCell meddelar i slutet av oktober att Bolaget uppdaterar strategin för det kliniska prövningsprogrammet i typ 1-diabetes med ProTrans. Syftet är att öka potentialen samtidigt som risken minskas. Det kan uppnås genom att invänta preliminära säkerhetsdata från den nu godkända ProTrans-Young barnstudien innan ansökan om ProTrans-3 lämnas in, planerat till H2 2022.

● NextCell meddelar i slutet av oktober att den kliniska prövningen ProTrans19+SE kan börja rekrytera patienter i medeldosgruppen. Tre patienter som behandlats med låg dos av ProTrans har utvärderats kliniskt och datan har gåtts igenom av Säkerhetskommittén som nu tillåter fortsatt behandling med medelhög dos av ProTrans för svårlunginflammation orsakad av COVID-19.

Denna information är sådan som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-29 08:00 CET.

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO
Patrik Fagerholm, CFO

Tel: 08-735 5595
E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsidor

NextCell Pharma AB: www.nextcellpharma.com
Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se
Cellaviva Danmark: www.cellaviva.dk

Om NextCell Pharma AB

NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ 1-diabetes. Fokus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. ProTrans används också i två kliniska Covid-19 studier, i Örebro samt Montreal (Kanada). NextCell arbetar med att färdigställa en egen GMP-facilitet för tillverkning av ProTrans. GMP-faciliteten beräknas vara redo för tillverkning av mindre mängder av ProTrans under 2023. NextCell äger även 10% i FamicordTX ett uppstartsbolag inom CAR-T och onkologi samt 100% av Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera