NextCell Pharma offentliggör Delårsrapport för september 2019 - februari 2020

Report this content

NextCell Pharma AB (publ) (NXTCL) publicerar idag bolagets delårsrapport för perioden 1 september 2019 - 29 februari 2020 som finns att ta del av på bolagets hemsida: https://www.nextcellpharma.com/investerare#finansiella-rapporter

Andra kvartalet (2019-12-01 till 2020-02-29)

 • Rörelseintäkterna uppgick till 1 364 645 (435 051) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 228 449 (-3 552 444) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,22 (-0,31) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 10 700 725 (6 886 879) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 80,2 (85,0) %.

Första halvåret (2019-09-01 till 2020-02-29)

 • Rörelseintäkterna uppgick till 2 586 733 (508 795) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 970 016 (-8 929 084) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,42 (-0,78) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det första kvartalet 2019/2020: 19 144 092 aktier (11 486 456). Antal aktier i NXTCL per den 28 februari 2020: 19 144 092 aktier (11 486 456).

**Soliditet: Eget kapitals andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • NextCell meddelar i början av december att en interimsanalys av doseskaleringsstudien ProTrans-1 (tidigare benämnd fas-1 delen av ProTrans-1) visar positiva resultat. Doseskaleringsstudien, som är en säkerhetsstudie, visar att de sex patienter, som behandlats med hög och medelhög dos, efter ett år har bevarat sin insulinproduktion signifikant bättre (P <0,01) än de tre patienter som erhållit låg dos av ProTrans. Inga allvarliga biverkningar har rapporterats.
 • NXTCL håller årsstämma. Kommuniké med fastslagna beslut finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.nextcellpharma.com)
 • NextCell meddelar i mitten av december att Läkemedelsverket har förlängt bolagets partihandelstillstånd. I oktober genomförde Läkemedelsverket en rutinmässig inspektion av NextCells verksamhet vilken resulterade i att tillståndet förlängs ytterligare fem år.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • NextCell meddelar att de deltar som referenslaboratorium för National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC) i utvecklingen av ett referensreagens för mesenkymala stamceller (MSC). Brittiska NIBSC är världsledande när det gäller karaktärisering, standardisering och kontroll av biologiska läkemedel och har fått i uppdrag av Världshälsoorganisationen (WHO) att driva en studie för utveckling av ett referensprov för MSC där NextCell är en av parterna.
 • NextCell meddelar att de, i samarbete med RISE (Research Institutes Of Sweden) och transportbolaget Your Special Delivery Service (YSDS), kommer att delta i det CAMP-organiserade projekt ”Etablering av en icke-torrisberoende logistikstrategi för cellterapier”. Målet med projekt är att utvärdera den bästa logistikstrategin för cellbaserade produkter. För NextCell, specifikt, innebär det också en möjlighet att validera robustheten hos funktionella analyser vid transport med bibehållen kvalitet hos ProTrans, bolagets egenutvecklade stamcellbehandling.
 • NextCell meddelar i slutet av mars att parallella diskussioner med flera sjukhus inletts om att behandla patienter med covid-19, den svåra luftvägsinfektion som det nya coronaviruset orsakar, med stamcellsprodukten ProTrans. ”Vi vill framhålla att denna information är preliminär. Det finns både administrativa och regulatoriska utmaningar men viljan finns från sjukvårdens sida. Vi återkommer när och om ytterligare information föreligger”, säger Mathias Svahn, VD för NextCell.

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Tel: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsidor

NextCell Pahrma AB: www.nextcellpharma.com

Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se

Cellaviva Danmark: www.cellaviva.dk

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

 

Om NextCell Pharma AB:
NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ-1 diabetes.  Focus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie.

Vidare driver NextCell Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från IVO.

Prenumerera

Dokument & länkar