NextCell Pharmas företrädesemission övertecknad

Report this content

NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i Bolagets nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 150 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen övertecknades. Således har inga garantier tagits i anspråk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 

  • 9 619 493 aktier, motsvarande 95,9 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter.
  • Därtill har anmälningar om teckning utan stöd av teckningsrätter mottagits motsvarande 2 679 897 aktier.
  • Företrädesemissionen var till fullo garanterad genom teckningsförbindelser om cirka 45 procent och garantiåtaganden om cirka 55 procent.
  • Inga garantiåtaganden har tagits i anspråk.

Nettolikviden kommer bland annat att användas till finansiering av Fas III-studien ProTrans-3, förberedande åtgärder inför ansökan om marknadsgodkännande av ProTrans™, finansiering av Bolagets löpande verksamhet och utveckling av ProTrans™ för nya indikationer.

”Jag vill rikta ett stort tack till både befintliga och nya aktieägare för det förtroende vi fått. Storleken på emissionen är betydande, det är otroligt glädjande att se det stora intresset för NextCell”, säger Mathias Svahn, VD

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 21 december 2020. Utfallet i Företrädesemissionen visar att 9 619 493 aktier, motsvarande cirka 95,9 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar om teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarande 2 679 897 aktier mottagits. Eftersom Företrädesemissionen övertecknades har inga garantier tagits i anspråk. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 15 SEK per aktie och genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 150 MSEK före transaktionskostnader.

Tilldelning av aktier

Tilldelning av aktier i Företrädesemissionen har skett i enlighet med de principer som anges i det prospekt som Bolaget publicerade den 3 december 2020. Besked om tilldelning till de investerare som tecknat sig för aktier utan stöd av teckningsrätter meddelas genom utskick av avräkningsnota till respektive tecknare som erhållit tilldelning. Betalning för tilldelade aktier sker i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan.

Aktier och aktiekapital

Efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 2 055 710,685 SEK från 4 796 658,47 SEK till 6 852 369,155 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 10 027 857 aktier från 23 398 334 aktier till 33 426 191 aktier. Omvandling av betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske efter att registreringen är slutförd hos Bolagsverket, vilket förväntas ske omkring vecka 1, 2021.

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till NextCell i samband med Företrädesemissionen. Avanza Bank AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i NextCell.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”) eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till eller inom någon sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar NextCells aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. NextCell lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

 

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 december 2020 kl 11.50 CET.

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Tel: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsidor

NextCell Pharma AB: www.nextcellpharma.com

Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se

Cellaviva Danmark: www.cellaviva.dk

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

Om NextCell Pharma AB

NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ-1 diabetes. Fokus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. Vidare driver NextCell Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från IVO.

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera

Dokument & länkar