NextCell presenterar framsteg på Swiss Nordic Bio 2020

Report this content

NextCell Pharma AB ("NextCell") publicerade i december 2019 effektdata för ProTrans-stamceller från en interimsanalys av ProTrans-1. Patienter som fått medelhög eller hög dos av ProTrans visade en statistiskt signifikant effekt jämfört med låg dos. Bolaget kommer att presentera data på Swiss Nordic Bio 2020 som hålls den 6 februari i Zürich.

Swiss Nordic Bio är en investerarkonferens vars syfte är att koppla samman företag, investerare och industri. För NextCell är det ett tillfälle att informera internationella investerare och potentiella samarbetspartners om utveckling och framtida mål. NextCell har fått finansiering och stöd från Vinnova och Business Sweden för att delta i evenemanget.

NextCell genomför för närvarande två parallella studier med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av patienter med typ 1-diabetes. Den första, ProTrans-1, är en tvådelad fas I / II-studie som utvärderar säkerhet och effekt av ProTrans. Den första delen utvärderar säkerhet och är en doseskalering med tre patienter i vardera tre doskohorter. En interimsanalys av patienterna i den första delen visar att de sex patienter, som behandlats med hög och medelhög dos, har efter ett år, bevarat sin insulinproduktion signifikant bättre (P < 0,01) än de tre patienter som erhållit låg dos med bolagets stamcellsprodukt ProTrans. Inga allvarliga biverkningar har rapporterats.

Den andra delen av ProTrans-1-studien omfattar 15 patienter som randomiseras till aktiv behandling eller placebo (2:1-förhållande). Både patienter och utredare är ovetande om vilken behandling patienten får. Toplinedata från fas II-delen förväntas vara tillgängliga under det tredje kvartalet 2020.

ProTrans Repeat, som startades i maj 2019, är en fortsättningsstudie av ProTrans-1 i syfte är att utvärdera upprepad behandling, det vill säga ta reda på om upprepad behandling kan öka eller upprätthålla effekten av ProTrans över längre tid med bibehållen säkerhet. I studien inkluderas de nio patienter som behandlats i ProTrans-1-studiens doseskaleringsdel samt ytterligare nio som fungerar som kontrollgrupp, totalt 18 patienter. Alla patienter som får aktiv behandling med ProTrans har tidigare behandlats i ProTrans-1-studiens dosökningsfas och är nu också fått upprepad behandling i ProTrans-Repeat-studien. Patienterna i kontrollgruppen har inte och kommer inte att få behandling med ProTrans, men följs för att jämföra det naturliga förloppet med diabetes med hur sjukdomen utvecklas under behandling med ProTrans.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

 

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCells patentansökta selektionsalgoritm. NextCell driver biobanken Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Prenumerera

Dokument & länkar