NextCell publicerar idag sin halvårsrapport

NextCell Pharma AB ("NEXTCL", "NextCell") släpper idag sin halvårsrapport (1 september 2017 - 28 februari 2018)

Med ”NextCell” eller ”Bolaget” avses NextCell Pharma AB med organisationsnummer 556965-8361. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Notera att Bolagets räkenskapsår är 1 september – 31 augusti.

Första halvåret (2017-09-01 till 2018-02-28) 

  • Nettoomsättningen uppgick till 391 204 (120 592) SEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 524 256 (-4 863 506) SEK.
  • Kassa och bank uppgick till 9 444 381 (4 124 396) SEK                                   
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,88 (-1,86) SEK.
  • Soliditeten** uppgick till 82 (69) %.

Andra kvartalet (2017-12-01 till 2018-02-28) 

  • Nettoomsättningen uppgick till 232 850 (37 908) SEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 313 441 (-2 399 780) SEK.      
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,51 (-0,68) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för första halvåret 2017/2018: 8 505 425 (2 624 3260) aktier. Genomsnittligt antal aktier för andra kvartalet 2017/2018: 8 505 425 (3 529 250) aktier.

**Soliditet: Eget kapitals andel av balansomslutningen.

Delårsrapport finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från bolagets hemsida www.nextcellpharma.com. 

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Leo Groenewegen, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar
ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och
inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller
framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietary selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en
bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från
navelsträngsblod och navelsträngsvävnad

Om oss

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsprodukter i första hand för behandling av autoimmun diabetes och som immunosuppression vid njurtransplantation. Utöver detta erbjuds i bifirman Cellaviva blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera

Dokument & länkar