Nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO 1 inleds idag

Idag, den 23 augusti 2018, inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med stamcellsbolaget NextCell Pharma AB:s ("NXTCL") noteringsemission under våren 2017. Nyttjandeperioden pågår till och med den 13 september 2018. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 5,00 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas nyemitteras 2 860 940 aktier och NXTCL tillförs cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 1

Nyttjandeperiod: 23 augusti – 13 september 2018.

Emissionsvolym: 2 860 940 teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fullt nyttjande nyemitteras 2 860 940 aktier och NXTCL tillförs cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 5,00 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 11 september 2018.

Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 42,5 MSEK.

Marknadsvärde per 2018-08-22: Cirka 59,5 MSEK.

Teaser samt anmälningssedel finns tillgängligt på NXTCL:s hemsida (www.nextcellpharma.com). Teaser och anmälningssedel finns även tillgängligt på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 finns tillgängligt i NXTCL:s prospekt utgivet i maj 2017.

Viktiga tidpunkter i samband med nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO 1

Nyttjandeperioden inleds: 23 augusti 2018.

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 11 september 2018.

Nyttjandeperioden avslutas: 13 september 2018.

Betalning: Samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 13 september 2018.

Planerad kommunikation av utfall: Vecka 38.

Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: Vecka 41.

Har du dina teckningsoptioner förvaltarregistrerade?

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende tillvägagångssätt för att nyttja sina teckningsoptioner. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till interimsaktier under perioden 23 augusti till och med den 13 september 2018. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att bankerna/förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO 1 i god tid innan teckningstiden avslutas.

Har du dina teckningsoptioner direktregistrerade?

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Anmälningssedel finns även att tillgå på Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och NextCell Pharma AB:s (www.nextcellpharma.com) respektive hemsidor.

I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till interimsaktier under perioden den 23 augusti till och med den
13 september 2018 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Sedermera Fondkommission tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Sedermera Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier.

Notera att teckningsoptioner av serie TO 1 förfaller värdelösa om innehavaren ej aktivt tecknar aktier senast den 13 september 2018, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 11 september 2018.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till NXTCL i samband med nyttjandeperioden av bolagets teckningsoptioner av serie TO 1.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se 

www.sedermera.se 

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma


För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Leo Groenewegen, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar
ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och
inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller
framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietary selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en
bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från
navelsträngsblod och navelsträngsvävnad

Om oss

NextCells affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsprodukter i första hand för behandling av autoimmun diabetes och som immunosuppression vid njurtransplantation. Utöver detta erbjuds i bifirman Cellaviva blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera

Dokument & länkar