ProTrans observationsstudie för utvärdering av långvarig effekt

Report this content

NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att en observationsstudie, ProTrans-OBS, har godkänts av Etikprövningsmyndigheten för långvarig uppföljning av patienter, som tidigare deltagit i den kliniska prövningen ProTrans-2. OBS-studien genomförs av professor Per-Ola Carlsson vid Uppsala universitet.

Observationsstudien, ProTrans-OBS, är en icke-interventionsstudie, dvs. de inkluderade patienterna kommer inte att ges någon ytterligare exprimentell behandling med ProTrans utan endast följas upp. De patienter som slutfört ProTrans-2-studien kommer att bli ombedda att delta för halvårsvis uppföljning av säkerhet och effekt under en period om fyra år.Som tidigare kommunicerats kunde ProTrans-Repeat-studien påvisa både ihållande effekt och säkerhet under en tvåårsperiod där ytterligare en högdos av ProTrans gavs efter 12 månader. Den långsiktiga effekten av enstaka infusion jämfört med två infusioner utvärderas genom att driva de båda studierna ProTrans-Repeat och ProTrans-OBS parallellt. Kostnaderna för OBS-studien ryms i den befintliga budgeten.

NextCells läkemedelskandidat, ProTrans, som utvärderas för behandling av typ 1-diabetes är en mesenkymal stamcellsprodukt, för att förhindra nedbrytning av insulinproducerande betaceller. ProTrans har visat en skyddande effekt i både fas 1 och 2 utan att ge några allvarliga biverkningar.

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 december 2020.

Stay up to date with the latest development in NextCell Pharma

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

 

For more information about NextCell Pharma AB, please contact:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Phone: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

 

Website:

www.nextcellpharma.com, www.cellaviva.se

www.cellaviva.se

www.cellaviva.dk

Om NextCell Pharma AB

NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ-1 diabetes. Fokus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. Vidare driver NextCell Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från IVO.

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, 08-528 00 399, info@fnca.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar