Styrelsen i NextCell Pharma avser att besluta om en fullt garanterad företrädes-emission om upp till cirka 150 MSEK

Report this content

Styrelsen i NextCell Pharma AB ("NextCell" eller ”Bolaget”) meddelar idag sin avsikt att besluta om en fullt garanterad företrädesemission om upp till cirka 150 MSEK (”Företrädesemissionen”). Styrelsens avsikt att besluta om Företrädesemissionen förutsätter att aktieägarna på årsstämman den 24 november 2020 bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission. I kallelsen till årsstämman som offentliggjordes genom pressmeddelande den 23 oktober 2020 lämnade styrelsen ett förslag till beslut om emissionsbemyndigande. Med anledning av Företrädesemissionen avser styrelsen begränsa sitt förslag till emissionsbemyndigande inför årsstämman. Bolagets största aktieägare Diamyd Medical AB har åtagit sig att teckna sig för sin pro rata-andel i Företrädesemissionen, uppgående till totalt cirka 19 MSEK. Vidare har delar av Bolagets styrelse och ledande befattningshavare ingått teckningsåtaganden motsvarande cirka 5,3 MSEK. Totalt omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser till 45 procent och av emissionsgarantier till 55 procent.

Sammanfattning

  • Styrelsen i Bolaget meddelar idag sin avsikt att besluta om Företrädesemissionen, under förutsättning att aktieägarna på årsstämman den 24 november 2020 bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission. Styrelsen avser att begränsa det i kallelsen till årsstämman lämnade förslaget till emissionsbemyndigande. Uppdaterat förslag kommer att offentliggöras i separat pressmeddelande.
  • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Bolaget cirka 150 MSEK före emissionskostnader.
  • Nettolikviden kommer bland annat att användas till finansiering av Fas III-studien ProTrans-3, förberedande åtgärder inför ansökan om marknadsgodkännande av ProTrans™, finansiering av Bolagets löpande verksamhet och utveckling av ProTrans™ för nya indikationer.
  • Enligt de preliminära villkoren för Företrädesemissionen erhåller samtliga befintliga aktieägare tre (3) teckningsrätter för varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen som förväntas infalla den 3 december 2020.  Sju (7) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 15,0 SEK per aktie.
  • Teckningsperioden för teckning av aktier förväntas löpa från och med den 7 december till och med den 21 december 2020.
  • Företrädesemissionen omfattas till 45 procent av teckningsåtaganden och till 55 procent av emissionsgarantier och är således fullt garanterad. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena och sedvanlig ersättning om 8 procent av garanterat belopp utgår till emissionsgaranterna.
  • Bolagets största ägare Diamyd Medical AB har åtagit sig att teckna för sin pro rata-andel i Företrädesemissionen.

"Jag är mycket stolt över att kunna offentliggöra ett så starkt åtagande och intresse från såväl befintliga ägare som nya investerare” säger Mathias Svahn, VD NextCell.

Bakgrund och motiv i sammandrag

NextCell är ett cellterapibolag som nyligen avslutat fas II med sin främsta läkemedelskandidat ProTrans™, en behandling av diabetes typ-1. I Bolagets kliniska studier har ProTrans™ visat både säkerhet och effekt i bevarandet av patientens egen insulinproduktion. Baserat på Bolagets innovativa selektionsalgoritm utvärderas avancerade cellterapier för autoimmuna sjukdomar, inflammatoriska tillstånd och för att motverka transplantationsavstötning. I september 2020 meddelades positiva resultat i bolagets kliniska fas II-studie, ProTrans-2. I studien påvisades att de patienter som behandlades med en dos av ProTrans™ hade bevarat en statistisk signifikant högre insulinproduktion efter en tolvmånadersperiod jämfört med de patienter som behandlades med placebo och således uppnådde studien sitt primära effektmål. Baserat på dessa framgångsrika resultat i fas II är NextCells avsikt att ta ProTrans™ till marknadsgodkännande via en fas III-studie, ProTrans-3. Bolaget har påbörjat förberedelserna för att lämna in en ansökan om att genomföra en sådan studie.

För att möjliggöra fas-III prövningar i typ 1 diabetes behöver Bolaget kapitalisera sig ytterligare. För att skapa förutsättningar för detta avser styrelsen i NextCell att genomföra en Företrädesemission om totalt cirka 150 MSEK, förutsatt att aktieägarna på årsstämman den 24 november 2020 bemyndigar styrelsen till att besluta om Företrädesemissionen.

I det fall Företrädesemissionen genomförs och fulltecknas erhåller Bolaget cirka 150 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader, som förväntas uppgå till cirka 15,5 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen uppgår således till cirka 134,5 MSEK. Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Företrädesemissionen på det sätt som presenteras nedan i prioritetsordning:

  • Cirka 60 procent av nettolikviden ska användas till finansiering av fas III-studien ProTrans-3 samt förberedande åtgärder inför en ansökan om marknadsgodkännande av ProTrans™.
  • Cirka 30 procent av nettolikviden ska användas till finansiering av Bolagets löpande verksamhet.
  • Cirka 10 procent av nettolikviden ska användas till övrig forskning och utveckling av ProTrans™ inom diabetes samt till utveckling av ProTrans™ för nya indikationer.

Prospekt

Under förutsättning att årsstämman den 24 november 2020 bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission och att styrelsen beslutar om Företrädesemissionen kommer Bolaget att upprätta ett EU-tillväxtprospekt som kommer offentliggöras när Finansinspektionen har granskat och godkänt prospektet, vilket beräknas ske omkring den 3 december 2020.

Emissionsbemyndigande och emissionsvillkor

Under förutsättning att aktieägarna på Bolagets årsstämma den 24 november 2020 bemyndigar styrelsen i Bolaget att besluta om nyemission förväntas Företrädesemissionen äga rum omkring den 7 december till och med den 21 december 2020. Enligt de preliminära villkoren för Företrädesemissionen erhåller samtliga befintliga aktieägare tre (3) teckningsrätter för varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen som förväntas infalla den 3 december 2020. Sju (7) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Företrädesemissionen till en teckningskurs om 15,0 SEK per aktie.  Handeln i teckningsrätter beräknas ske från och med den 7 december till och med den 17 december 2020. Ett uppdaterat, begränsat förslag till beslut om emissionsbemyndigande inför årsstämman kommer att publiceras i ett separat pressmeddelande och slutliga emissionsvillkoren kommer att publiceras när styrelsen beslutar om att genomföra Företrädesemissionen.

Teckningsåtaganden, emissionsgarantier och lock-up

Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden motsvarande cirka 45 procent och av emissionsgarantier motsvarande cirka 55 procent. Bland de som lämnat teckningsåtaganden finns Bolagets största ägare Diamyd Medical AB, som åtagit sig att teckna för sin pro rata-andel i Företrädesemissionen, uppgående till totalt cirka 19 MSEK. Vidare har delar av Bolagets styrelse och ledande befattningshavare ingått teckningsåtaganden motsvarande cirka 5,3 MSEK. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om 8 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav i NextCell samt Bolagets största aktieägare Diamyd Medical AB avser ingå så kallade lock-up-arrangemang inför Företrädesemissionen, genom att, med sedvanliga förbehåll, åta sig att inte avyttra sina respektive innehav eller på annat sätt ingå transaktioner med liknande effekt under 180 dagar från offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen. Närmare information om de parter som har ingått tecknings- och garantiåtaganden samt Lock-up kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Indikativ tidplan

24 november 2020 Årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission
Omkring den 26 november 2020 Förväntat datum för styrelsens beslut om Företrädesemissionen
1 december 2020 Sista handelsdag i NextCells aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
2 december 2020 Första handelsdag i NextCells aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
3 december 2020 Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter
3 december 2020 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt avseende Företrädesemissionen
7 december – 21 december 2020 Teckningsperiod för Företrädesemissionen
7 december – 17 december 2020 Handel i teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market
Omkring den 23 december 2020 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till NextCell i samband med Företrädesemissionen. Avanza Bank AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 november 2020 kl. 08.30 CST.

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Tel: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsidor

NextCell Pharma AB: www.nextcellpharma.com

Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se

Cellaviva Danmark: www.cellaviva.dk

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

Om NextCell Pharma AB

NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ-1 diabetes. Fokus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. Vidare driver NextCell Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från IVO.

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, 08-528 00 399, info@fnca.se.

Prenumerera

Dokument & länkar