Uppdatering avseende möjligt samgående mellan NextCell Pharma AB och Idogen AB

Diskussionerna mellan styrelserna i NextCell Pharma AB (publ) (”NextCell”) och Idogen AB (publ) (”Idogen”) (tillsammans ”Bolagen”), avseende ett möjligt samgående, pågår fortfarande. Ytterligare information kommer att offentliggöras senast före handelns öppning onsdagen den 8 maj 2019.

Bolagen har inlett en sedvanlig, begränsad, legal och finansiell samt teknisk/vetenskaplig due diligence. Samtidigt pågår diskussioner mellan styrelserna i Bolagen. Utöver att samgåendet, om det genomförs, kommer att ske genom ett utbyteserbjudande från NextCell med vederlag i NextCell-aktier, har inte utbytesförhållandet eller övriga villkor fastställts. NextCell kommer att, senast onsdagen den 8 maj 2019 före handelns öppnande, offentliggöra ytterligare information.

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 maj 2019.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma


För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietära selektions-algoritm. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Om oss

NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ-1 diabetes. Bolagets affärsidé är att utveckla och kommersialisera stamcellsterapier med mesenkymala stamceller baserat på Bolagets egenutvecklade selektionsalgoritm, i första hand för behandling av autoimmun diabetes, samt andra typer av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Fokus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. NextCell driver även biobanken Cellaviva som erbjuder blivande föräldrar att ta tillvara på sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Prenumerera

Dokument & länkar