Nexus delårsrapport Januari - Juni 2002

Report this content

Delårsrapport Januari - juni 2002 Perioden i sammandrag § Nettoomsättningen minskade med 4 % till 238.8 Msek (247.5) § Resultatet före avskrivningar uppgick till ./. 3.8 Msek (26.7). Resultatet före avskrivningar i kvartal 2 uppgick till ./. 0.9 Msek. § Resultatet efter finansnetto uppgick till ./. 19.4 Msek (14.1 Msek) § Orderstocken vid periodens utgång uppgår till 576.6 Msek (431.1) § Orderingången under perioden uppgick till 363.2 Msek (283.6) § Likviditeten, oräknat krediter, uppgick vid periodens utgång till 37.4 Msek (35.2) § Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 406 (363) § Förvärv av Blueice Research AB § Omfattande outsourcingavtal med Sonera Smarttrust AB § Stark orderingång inom Secure Messaging VD:s kommentar till utvecklingen under perioden Utvecklingen har inte varit tillfredsställande det första halvåret. Bolagets omsättning har varit i nivå med föregående års, men med en betydligt sämre resultatnivå. Det andra kvartalet har utvecklats bättre än det första avseende såväl omsättning som resultat. Dessutom har orderingången utvecklats mycket positivt och har varit den högsta Bolaget någonsin noterat för ett enskilt kvartal. Trögheten och osäkerheten i marknaden, som Bolaget kände av under det första kvartalet, har bestått. De tidigare kommunicerade förskjutningarna i serieleveranser bedöms fortsätta under hela 2002. Marknaden för mer renodlade Säkerhetslösningar har utvecklats mer positivt och det är också i det segmentet majoriteten av orderingången har noterats. Inom två av Bolagets kärnområden, Secured Messaging och PKI-lösningar (Public Key Infrastructure eller certifikatlösningar), har omfattande avtal tecknats med ett flertal nya kunder, såväl i Norden som i övriga Europa. Nexus har därmed ytterligare befäst sin marknadsledande position inom dessa tillväxtsegment. Det åtgärdspaket Bolaget initierade med start i april, har genomförts i enlighet med plan och i nivå med de kostnader det bedömdes medföra. Marknadsutveckling Marknaden under det första halvåret har präglats av fortsatt låg aktivitet. Många större projekt och installationer, där förstudier och analyser är genomförda, har skjutits på framtiden. Den prispress Bolaget kände av tidigare har också fortsatt. Bolaget har också noterat en generellt sämre betalningsvilja, hos såväl mindre som större kunder. Marknaden för mer specifika säkerhetslösningar har haft en bättre utveckling, framförallt mot slutet av perioden. Dock påverkas även denna marknad av kundernas tveksamhet till större investeringar. PKI-marknaden har även den utvecklats mer positivt, inte minst genom såväl Statskontorets som Bankernas initiativ inom konsortiet Bankernas ID-tjänst (BIDT). Resultatförbättrande åtgärder Det åtgärdspaket som annonserades i samband med Bolagets rapport för det första kvartalet har genomförts under perioden. Programmet har gått planenligt och i nivå med de tidigare kommunicerade kostnaderna. Tidsplanen har fått en mindre förskjutning, men resultateffekterna bedöms i stort kunna uppnås, om än med viss förskjutning in i fjärde kvartalet. Kostnaderna för avvecklingen tas löpande i resultaträkningen och kommer att påverka såväl det tredje som det fjärde kvartalet. Bolagets ledning och styrelse gör fortlöpande bedömningar av utvecklingen och har en beredskap för kompletterande aktiviteter. Vidare arbetar Bolaget fortlöpande med ett antal effektivitetshöjande insatser, inte minst mot bakgrund av den låga marknadsaktiviteten. Denna process sker parallellt med en än tydligare fokusering mot de marknader där Bolaget har sin starkaste position, Säkrade lösningar, med tonvikt på PKI-lösningar, Secured Messaging och Produktförsörjning mot kunder med högt ställda säkerhetskrav. Våra kunder Bolaget har en fortsatt stark relation till sina kunder och mängden återköpande kunder är konstant högt. Den underhålls- och supportverksamhet Bolaget bedriver blir alltmer uppskattad och bidrar substantiellt till Bolagets lönsamhet. Bolaget har under perioden skrivit ett antal kontrakt, till övervägande delen inom segmentet PKI- implementation och Secure Messaging. Förvärv Mot slutet av perioden ingick Bolaget en uppgörelse med huvudägarna i Blueice Research AB, ett renodlat PKI-bolag med 11 anställda som ytterligare förstärker Bolagets position och leveransförmåga. Förvärvet har inte haft någon omsättnings- eller resultateffekt i perioden. Omsättning och resultat Bolagets nettoomsättning uppgick till 238.8 Msek (247.5). Resultatet uppgår till ./. 3.8 Msek (26.7), före avskrivningar. Resultat efter finansnetto för perioden uppgår till ./. 19.4 Msek (14.1). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 37.4 Msek. Utöver detta finns beviljade, ej utnyttjade checkräkningskrediter om 20.0 Msek. Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 78 % (76 %). Investeringarna i perioden uppgår till 8.9 Msek (26.3) varav 0.8 Msek avser goodwill och 8.1 Msek maskiner och inventarier. Goodwill Bolagets goodwill uppgår till 301.0 Msek. Bolagets soliditet inklusive goodwill är 78%. Exklusive goodwill uppgår soliditeten till 55%. Bolagets ledning och styrelse gör fortlöpande en bedömning av goodwillpostens värde på kort och lång sikt. Medarbetare Vid periodens utgång hade bolaget 406 (363) personer anställda. Personalomsättningen uppgick till 1.5 % (8.5). De personalreduceringar som genomförts kommer att påverka personalomsättningen under tredje och fjärde kvartalet. Utsikter för resten av året Utsikterna för året är fortsatt präglade av en generell osäkerhet i marknaden och fortsatt prispress. Marknadssegmentet Säkrade Lösningar (PKI, Secured Messaging och Produktförsörjning) förväntas ha en mer positiv utveckling. Inom detta segment har Bolaget en stark ställning i såväl Norden som på några intressanta Europeiska marknader. Bolagets orderstock och orderingång har utvecklats starkt under andra kvartalet vilket förväntas fortsätta under andra halvåret. Bolaget prognostiserar därför en omsättning något över föregående år och har som mål att uppnå ett positivt årsresultat efter finansnetto. Bolaget ser trots periodens resultat med tillförsikt på den framtida ekonomiska utvecklingen och har som oförändrat mål att inom tre år uppnå en marginal efter goodwill på 10%, samt en årlig tillväxt på 30%. Nästa rapporttillfälle Kvartalsrapport januari-september offentliggörs den 24 oktober 2002. För Styrelsen: Linköping den 21 augusti 2002 Technology Nexus AB (publ) Mikael Jacobsson Verkställande Direktör Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendationen som Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR, utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Linköping den 21 augusti 2002 Jüri Pundi Tom Skarin Auktoriserad revisor Godkänd revisor ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00030/wkr0002.pdf

Dokument & länkar