Valberedning Technology Nexus AB

Vid Technology Nexus AB’s årsstämma fattades beslut om att inrätta en valberedning bestående av representanter för bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti samt styrelsens ordförande (sammankallande).

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till val av stämmoordförande, styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt styrelsearvode. I förekommande fall ska
valberedningen även lämna förslag till val av revisor och arvodering till revisor.

Till valberedningen har utsetts:

· Fonden Ponderus representerad av Sven Rasmusson
· Magnentus koncernen representerad av Magnus Malm
· Tastsinn AB representerad av Uwe Löffler
· Peter Markborn, styrelsens ordförande, är sammankallande.

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar