• news.cision.com/
  • NFO Drives/
  • Aktieägarna i NFO Drives AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 23 april 2021 kl. 13:30

Aktieägarna i NFO Drives AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 23 april 2021 kl. 13:30

Report this content

Plats: Karlshamn, Lokal: Best Western, konferensrum.

Aktieägare, som vill delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 15 april 2021, dels göra anmälan därom till NFO Drives AB (publ), Tubba torg 5, 374 32 Karlshamn, eller e-post catrin.lindqvist@nfodrives.se senast tisdagen den 20 april 2021.

Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman anges.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få delta vid stämman, inregistrera dessa i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd torsdagen den 15 april 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress.

Antal aktier

Antalet utestående aktier och röster uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 2 380 052 stycken. NFO Drives AB (publ) innehar inga egna aktier.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns att ladda ner på Bolagets webbplats, www.nfodrives.se. Ett korrekt ifyllt poströstningsformulär gäller som anmälan till bolagsstämman. Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 22 april 2021. Det ifyllda formuläret, i original, ska skickas till NFO Drives AB, Tubba Torg 5, 374 32 Karlshamn, (märk kuvertet "bolagsstämma 2021"), ifyllt och undertecknat.  Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

  

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av justeringspersoner.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens redogörelse.

8. Framläggande och fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse samt resultaträkning och balansräkning.

9. Disposition av bolagets vinst eller förlust.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

12. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer.

13. Val av styrelsen.

14. Val av revisorer.

15. Övriga anmälda frågor.

16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 11 till 15. Styrelse och revisorer m.m

Valberedningen för NFO Drives AB

I samband med Årsstämman för NFO Drives AB den 23 april 2021, ber härmed valberedningen att få anföra följande.

Valberedningen

                     Valberedningen har inför årsstämman 2020 bestått av:

                     Lennart Persson (ordförande)

                     Mikael Ljung

                     Birgitta Svensson Nchite

Lennart Persson har utsetts som representant för Lars Svensson. Lars Persson Birgitta Svensson Nchite och Mikael Ljung har utsetts med sitt aktieägande som grund i enlighet med fastlagd procedur för bemanning av valberedningen för NFO Drives AB. Lennart Persson är också aktieägare i NFO Drives AB. Styrelsens ordförande ansvarar för att deltagarna i valberedningen definieras samt kallar till första möte.

Valberedningen har träffat/intervjuat samtliga styrelsemedlemmar samt VD Johan Braun. Under dessa träffar har valberedningen getts en förståelse från dessa företagsrepresentanter angående arbetet i styrelsen både avseende genomförande under innevarande mandatperiod samt diskuterat om förändringar behöver genomföras. Valberedningen har därefter haft möten. Valberedningen har varit helt eniga avseende förslag som redovisas nedan.

Valberedningens förslag till årsstämman:

Punkt 2         Göran Hedbys föreslås som ordförande för stämman 2021.

Punkt 11       Styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Bolaget skall ha en revisor. Valberedningen föreslår att antalet ledamöter skall vara fyra.

Punkt 12       Arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 400 000 kronor (oförändrat från föregående år) att fördelas med 160 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter. Arvodet betalas ut som lön. Bolaget betalar 125 680 kronor i arbetsgivaravgift på arvodet samt skäliga utlägg för ledamöterna.

                     Arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning.

Punkt 13       Till styrelse föreslås:

                     Eva-Britt Grönberg (omval)

                     Göran Hedbys (omval)

Gabriel Rydström, (omval)

Dean Maros, (omval)

                     Till ordförande föreslås Göran Hedbys.

                     Valberedningen föreslår inga styrelsesuppleanter.

Punkt 14       Omval av registrerade revisionsbolaget E&Y för tiden intill slutet av årsstämman 2022. E&Y har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av stämman, auktoriserade revisorn Anders Håkansson kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Punkt 15       Förslag till principer avseende tillsättning och arbete för valberedningen Antalet deltagare i valberedningen kan vara tre till fyra beroende av hur omfattande förändringarna i styrelsen bedöms bli. De tre aktieägare som per den sista bankdagen i september är de röstmässigt största ägarna får utse en ledamot var till valberedningen. Vill någon av dessa aktieägare inte utse någon ledamot går turen till nästa på listan av aktieägare ordnade efter antal röster. Styrelsens ordförande skall sammankalla till ett första möte i valberedningen men inte ingå som deltagare i valberedningens fortsatta arbete. Styrelseordföranden liksom övriga ledamöter och VD konsulteras av Valberedningen angående erfarenheter av arbetet i styrelsen.

                               

  • Bolagets årsredovisning för 2020 kommer att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida www.nfodrives.se. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga handlingar inför årsstämman finns tillgängliga hos bolaget på adress Tubba Torg 5, 374 32 Karlshamn. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som särskilt begär det.

Karlshamn i Mars 2020

Styrelsen för NFO Drives AB (publ)


Johan Braun
VD
0454-370 29
info@nfodrives.se
Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

Prenumerera

Dokument & länkar