• news.cision.com/
  • NFO Drives/
  • Aktieägarna i NFO Drives AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 26 april 2019 kl. 13.30

Aktieägarna i NFO Drives AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 26 april 2019 kl. 13.30

Report this content

Plats: Östra Piren, Karlshamn, Lokal: Rio Grande

Aktieägare, som vill delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 17 april 2019, dels göra anmälan därom till NFO Drives AB (publ), Tubba torg 5, 374 32 Karlshamn, eller e-post catrin.lindqvist@nfodrives.se senast tisdagen den 23 april 2019.

Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman anges.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få delta vid stämman, inregistrera dessa i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd onsdagen den 17 april 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress.

Innan stämman bjuds deltagarna på kaffe, kaka samt frukt.

Se mera på bifogad PDF eller bolagets hemsida.

Mer information lämnas av

Johan Braun, VD NFO Drives AB, tel 0454-370 29

e-post: johan.braun@nfodrives.se

Prenumerera

Dokument & länkar