Kommuniké från årsstämma 2022 i NFO Drives.

Report this content

.

Årsstämman utsåg Göran Hedbys till ordförande under årsstämman 2022.

Godkännande av röstlängd, dagordning m.m.

VD:s redogörelse Johan Braun, VD på bolaget, redogjorde för bolagets verksamhet under året.

Vid årsstämman fattades följande beslut:

Stämman fastställde resultat- och balansräkningar.

Stämman beslutade att någon utdelning inte skulle lämnas för räkenskapsåret 2021 och att årets resultat skulle balanseras i ny räkning.

Fastställande om arvode för styrelse och revisorer m.m.

Ansvarsfrihet: Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse: Till styrelseledamöter Göran Hedbys, Malmö, Eva-Britt Grönberg, Lund, Johan Hallberg, Lund och Håkan Persson, Stockholm. Stämman utsåg Göran Hedbys till styrelsens ordförande. Gabriel Rydström, Växjö samt Dean Maros, Växjö avtackades och lämnade styrelsen.

Val av revisor: Till revisor för tiden intill att nästa årsstämma hållits valdes Andermatt revision AB, med Johan Andersson som huvudansvarig revisor. E&Y Anders Håkansson avtackades som huvudansvarig revisor.

Mer information lämnas av Göran Hedbys, Styrelseordförande i NFO Drives AB Tel 0735-299544, e-mail, goran.hedbys@granitmanagement.se

 

Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

Prenumerera

Dokument & länkar